Privacyverklaring gezondheidsonderzoeken basisonderwijs & voortgezet onderwijs

Jeugdgezondheidszorg: een recht voor alle kinderen tot 18 jaar

In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen die in de gemeente wonen. De gemeente geeft opdracht aan de jeugdgezondheidsorganisatie om jeugdgezondheidszorg aan te bieden. De jeugdgezondheidsorganisatie is onderdeel van de GGD.

Werkwijze gezondheidsonderzoeken basisonderwijs

Gezondheidsonderzoeken maken deel uit van jeugdgezondheidszorg. Op de basisschool wordt je kind tweemaal uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Namelijk wanneer het rond 5 jaar en rond 10 jaar oud is. Deze gezondheidsonderzoeken zijn gericht op de lichamelijke ontwikkeling, gezondheid, gedrag en opvoeding. Ze worden uitgevoerd door de doktersassistente, jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Vaak vinden de onderzoeken op school plaats. Je hoeft als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn, maar dit mag wel. Als je dit doorgeeft via 088-0100550 of een e-mail stuurt, dan kunnen we hiervoor zorgen. Deelname aan deze onderzoeken is vrijwillig.

Vragenlijsten

Het gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd bij je kind. Daarnaast ontvang jij als ouder/verzorger een of meerdere vragenlijsten. De antwoorden uit de vragenlijsten geven ons inzicht in de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Hierdoor kunnen wij jou en je kind zo goed mogelijk ondersteunen. De informatie vanuit de vragenlijsten bewaren we in het digitale dossier van je kind. Dit doen we volgens de wettelijke bewaartermijn. Het digitale dossier wordt alleen gebruikt door het jeugdgezondheidszorgteam van de school van je kind.

Als je in de vragenlijst(en) aangeeft dat je vragen of zorgen hebt en dit wilt bespreken, nemen we contact met je op. Soms nemen we ook zelf contact op over de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek of de vragenlijst(en).

Naast informatie over jouw kind geven de vragenlijsten ons ook collectieve informatie. Zo nodig kunnen we het gezondheidsbeleid van de school hierop afstemmen. Voor dit doel worden de gegevens anoniem gebruikt. Gegevens zijn dan ook niet herleidbaar naar een individueel kind.

Werkwijze gezondheidsonderzoeken voortgezet onderwijs

Leerlingen op het voortgezet onderwijs worden twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De doktersassistent meet en weegt de leerlingen op school. Je hoeft als ouder/verzorger niet bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig.

Je kind wordt gevraagd om de digitale vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’ in te vullen. Deze online gezondheidscheck is vooral bedoeld om jongeren bewust te maken van hun gezondheid en gezond gedrag. Belangrijk doel is om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Maar ook om mee te denken en jongeren te adviseren over eventuele oplossingen. Thema’s die aan de orde komen zijn: gezondheid, lichaam, relaties en gevoelens.

Direct na het invullen van de gezondheidscheck krijgt de jongere online een gezondheidsadvies. Hierin staan links naar betrouwbare websites met informatie gericht op de gegeven antwoorden. Ook wordt automatisch een samenvatting gemaakt. Deze wordt opgeslagen in het jeugdgezondheidszorgdossier van je kind. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts verbonden aan de school van je kind kunnen deze samenvatting inzien.

Als je kind via de gezondheidscheck vragen of zorgen uit over een bepaald onderwerp en dit wil bespreken, dan wordt hij of zij binnen enkele weken uitgenodigd. Dit betreft een vertrouwelijk gesprek tussen de jongere en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Dit gesprek vindt meestal plaats op school. De jeugdverpleegkundige kan je kind ook uitnodigen voor een gesprek op basis van de ingevulde gezondheidscheck. Ook op verzoek van jou als ouder/verzorger of op verzoek van de mentor kan een gesprek plaatsvinden. De jongere moet hiervoor wel toestemming geven. Wij gaan ervan uit dat de vragen of zorgen besproken zijn door jou met je kind. Als de school het initiatief neemt, gaan wij ervan uit school dit eerst heeft besproken met jou als ouder/verzorger en de jongere.

Toestemming gezondheidsonderzoek 

De wet- en regelgeving over toestemming voor gezondheidsonderzoek is niet eenduidig. Wij gaan in principe uit van toestemming, met de mogelijkheid om op een eenvoudige manier bezwaar aan te geven. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat ouder/verzorger en de jongere goed zijn geïnformeerd over onze werkprocessen. Deze keuze is gebaseerd op de volgende overwegingen: 

  • Het kind heeft al eerder jeugdgezondheidszorg ontvangen. Bijvoorbeeld via het consultatiebureau of contact met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. Als deze zorg niet is afgewezen en de toestemming niet is ingetrokken, gaan wij ervanuit dat ouder/verzorger en de jongere vanaf 12 jaar nog steeds van de jeugdgezondheidszorg gebruik willen maken.
  • De Jeugdgezondheidszorg voert een wettelijke taak uit: ieder kind en iedere jongere heeft recht op zorg door de JGZ.
  • Gezondheidsonderzoeken worden over het algemeen gezien als zogeheten niet-ingrijpende verrichtingen. Ingrijpende verrichtingen zijn behandelingen als het toedienen van medicatie, operaties of psychotherapie. In de wet (artikel 7:466 lid 2 Burgerlijk Wetboek) staat dat toestemming vooraf bij niet-ingrijpende verrichtingen niet nodig is. Wij beseffen dat wat als wel of niet ingrijpend wordt ervaren ook van jouw persoonlijke omstandigheden kan afhangen. 
  • Ouder(s)/verzorger(s) die geen gezondheidsonderzoek willen voor hun kind, worden goed geïnformeerd over de werkwijze. Je kunt op eenvoudige wijze jouw toestemming op elk moment intrekken. Hoe je dat doet, staat hieronder aangegeven.
  • Het opnieuw vragen van toestemming heeft onoverkomelijke administratieve werkzaamheden tot gevolg. 
  • Jongeren van 12 tot en met 16 jaar beslissen samen met ouder(s)/verzorger(s). In de wet (artikel 7:450 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) zijn er uitzonderingen voor deze leeftijdscategorie waarbij de jongere als enige mag beslissen. Bijvoorbeeld als de behandeling de weloverwogen wens van de jongere is. Het vereisen van expliciete toestemming vooraf van ouder(s)/verzorger(s) voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek is dan niet verenigbaar met de verplichtingen en uitzonderingen uit andere wet- en regelgeving. 

Wat als je het gezondheidssonderzoek niet wilt?

Wil je geen gebruik maken van (een deel van) het gezondheidsonderzoek van je kind? Dan kun je dit doorgeven via 088-0100550 of stuur een e-mail. Je kind wordt dan niet onderzocht door de doktersassistente. Het JGZ-team neemt mogelijk wel contact met je op.