GGD Hollands Noorden gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Of je nu gebruikmaakt van onze diensten of van onze website. Wij houden ons aan de wettelijke regelgeving omtrent privacy. Zo werken we bijvoorbeeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wij willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Soms hebben we daarvoor persoonlijke gegevens van je nodig. Zoals je naam en adresgegevens of gegevens over je kind. Soms gaat het om uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld over je (gezins)situatie. Of om medische gegevens. Deze informatie leggen we vast in je dossier of het dossier van je kind. We gebruiken het om aan jou of je kind goede zorg en hulp te kunnen geven. Soms worden gegevens gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. Dan worden de gegevens anoniem gemaakt.

Vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming. Die bewaakt een goede naleving van de privacyregels. Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met deze privacyfunctionaris.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw BSN, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens. Wij moeten diverse persoonsgegevens gebruiken. Om diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De meest voorkomende typen persoonsgegevens die wij verwerken zijn: personalia en identificatiegegevens, medische of psychologische gegevens, financiële en administratieve gegevens.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat persoonsgegevens alleen maar gebruikt mogen worden als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen mogen gebruiken in de volgende situaties:

Toestemming

Soms moeten we jou uitdrukkelijk om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken. In sommige gevallen gebruiken we jouw persoonsgegevens op basis van de wet, de vervulling van een publieke taak of een ‘gerechtvaardigd belang’. In deze gevallen mag dit zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken.

Overeenkomst

Soms is het nodig dat wij jouw gegevens aan anderen verstrekken. Bijvoorbeeld voor een goede dienstverlening. Wij gebruiken en delen nooit meer gegevens dan noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

In de wet staan regels waar wij ons als organisatie aan moeten houden. Bijvoorbeeld dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven.

Vitale belangen

In een enkel geval mogen wij jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming gebruiken. Namelijk als dit essentieel is voor jouw leven of gezondheid en wij jou niet om toestemming kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij een grootschalige ramp, waarbij hulpverlening onmiddellijk op gang moet komen.

Publiekrechtelijke taak

GGD Hollands Noorden vervult een aantal publieke taken op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid. Die taken zijn in de wet vastgelegd. Wij mogen jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming verwerken als dat noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van algemeen belang die ons bij wet zijn opgedragen.  

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen jouw persoonsgegevens ook gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan wel kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af.

Waarom en waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de aan ons toegewezen (wettelijke) taken op het terrein van de publieke gezondheidszorg zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. De hoeveelheid en de soort persoonsgegevens die wij gebruiken zijn steeds afhankelijk van de dienst of taak die wij uitvoeren. In alle gevallen blijft dit beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel/doelen waarvoor zij worden verwerkt.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Soms is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens moeten geven aan anderen. Bijvoorbeeld personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Het verstrekken van jouw gegevens aan deze derden gebeurt zoveel mogelijk met jouw toestemming. We verstrekken jouw gegevens alleen zonder jouw toestemming als hiervoor een wettelijke grondslag is.

Partijen aan wie wij jouw gegevens kunnen verstrekken zijn: 

 • Personen die rechtstreeks zijn betrokken bij de actuele zorg of hulpverlening die wij aan jou verstrekken, tenzij jij daartegen bezwaar hebt gemaakt
 • Personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen. In de wet staat wanneer en welke gegevens wij moeten verstrekken
 • De betrokken ziektekostenverzekeraar
 • Onze dienstverleners. We werken samen met bedrijven die ons ondersteunen bij onze dienstverlening, zoals ICT-serviceproviders. Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke regels voor. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit leggen wij ook vast in verwerkersovereenkomsten. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens
 • Andere personen en instanties, voor zover wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan

Wij geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Het is onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten en website, zoveel mogelijk te beschermen. Daarom investeren wij voortdurend in onze systemen, procedures en mensen. Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens. Veiligheid is iets waar we samen met jou aan willen werken. Heb jij een vraag of suggestie over de bescherming van persoonsgegevens, laat het ons weten.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Wij bewaren jouw persoonsgegevens in elk geval zolang als dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. In andere wetten waaraan wij ons moeten houden, kunnen wel minimale bewaartermijnen staan. In die gevallen moeten wij jouw gegevens zo lang bewaren als de wet voorschrijft. Soms raken wij betrokken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, kunnen wij gegevens bewaren in een archief  totdat een eventuele claim is verjaard en wij niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Jouw rechten

Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je een aantal rechten:

Recht op verzoek tot aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

 • Je kunt ons vragen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken voor onze dienstverlening aan jou
 • Je kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens van jou te corrigeren
 • Je kunt ons altijd vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter op grond van de wet gedurende een bepaalde termijn bewaren   
 • Je kunt ons vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn
  • wij maken ten onrechte gebruiken van jouw persoonsgegevens
  • wij willen de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij hebt ze nog nodig

Als je vindt dat gegevens in je dossier niet kloppen, kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je verzoek wordt dan in behandeling genomen. We doen dit niet als dit ten koste gaat van de rechten van een ander of om andere zwaarwegende redenen.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Je kunt ons vragen om een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in verband met onze dienstverlening aan jou. Je kunt deze gegevens desgewenst hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Dit zijn de gegevens die we met jouw toestemming hebben verkregen of de gegevens die we opslaan voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit heet dataportabiliteit.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens die wij op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken.


Geheimhoudingsplicht

Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft moeten zij geheim houden.

Inspecties

GGD Hollands Noorden heeft voor haar taak bij inspecties of hygiëne-audits persoonsgegevens nodig. Deze persoonlijke gegevens worden gedurende het inspectieproces bewaard. Persoonlijke gegevens rond opvangdagen van gastouders worden gedurende een periode van maximaal 1 jaar bewaard. Wij verkeren deze gegevens op basis van AVG artikel 6 lid 1 b:  ‘de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is’.

Meer informatie

Meer informatie over privacywetgeving is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.