Algemene privacyverklaring GGD Hollands Noorden

Wij willen jezo goed mogelijk van dienst zijn. Soms hebben we hiervoor persoonlijke gegevens van je nodig. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Of je nu gebruikmaakt van onze diensten of van onze website. We houden ons aan de wettelijke regelgeving omtrent privacy.

Wij hebben een algemene privacyverklaring en specifieke privacyverklaringen. De specifieke privacyverklaringen gaan over specifieke onderdelen van GGD Hollands Noorden. Bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg of Infectieziektebestrijding. De specifieke verklaringen zijn voor jou van toepassing als je met het betreffende onderdeel te maken hebt.    

In deze algemene privacyverklaring leggen wij uit hoe GGD Hollands Noorden omgaat met jouw persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook lees je welke rechten je hebt als het om jouw persoonsgegevens gaat. Wij vinden het belangrijk je hierover goed te informeren.

Wij hebben deze algemene privacyverklaring voor het laatst aangepast op 6 oktober 2022.

 • Hertog Aalbrechtweg 22 | 1823 DL ALKMAAR
 • Postbus 9276 | 1800 GG ALKMAAR
 • ggdhollandsnoorden.nl
 • (088) 01 00 500
 • fg@ggdhn.nl
 • Privacyverklaring

  In een privacyverklaring staat hoe een organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens. Er staat in welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor deze worden gebruikt. In de privacyverklaring staan ook de rechten die je hebt als het gaat om jouw persoonsgegevens.

  Specifieke privacyverklaring

  In een specifieke privacyverklaring staat hoe een onderdeel of afdeling van een organisatie omgaat met privacy. Deze specifieke privacyverklaringen zijn voor jou van toepassing als je met deze onderdelen of afdelingen te maken hebt.  

  Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Met persoonsgegevens bedoelen wij: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Natuurlijke personen wil zeggen: mensen. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum en plaats, geslacht, woonplaats, nationaliteit, IP-adres, beeldmateriaal (film en foto), opleiding.

  Verwerken van persoonsgegevens

  Het hele proces van het verzamelen tot het vernietigen van een persoonsgegeven.

  Bewaartermijn

  De periode dat (persoons-)gegevens bewaard moeten worden. Vaak staat dit in een wet.

  Functionaris Gegevensbescherming

  Een medewerker die in de gaten houdt of jouw persoonsgegevens goed worden verwerkt.

  Gegevensbescherming

  Bescherming van (persoons)gegevens tegen verwerking van die gegevens, als dit in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Met persoonsgegevens bedoelen wij: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Natuurlijke personen wil zeggen: mensen. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer, eemailadres, leeftijd, geboortedatum en plaats, geslacht, woonplaats, nationaliteit, IP-adres, beeldmateriaal (film en foto), opleiding.

  De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook een BSN, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens. Wij moeten verschillende persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor de taken die we volgens de wet uitvoeren of om zorg te kunnen geven. De meest voorkomende type persoonsgegevens die wij verwerken zijn: personalia en identificatiegegevens, medische of psychologische gegevens, financiële en administratieve gegevens.

  Met verwerking bedoelen wij: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Dat wil zeggen: bijna alles wat wij met persoonsgegevens kunnen doen, zoals:

  • verzamelen
  • vastleggen
  • ordenen
  • structureren
  • opslaan
  • bijwerken of wijzigen
  • opvragen
  • afschermen
  • wissen
  • vernietigen

  Met andere woorden: het verwerken van persoonsgegevens betekent het hele proces van het verzamelen tot het vernietigen van een persoonsgegeven.

  GGD Hollands Noorden voert (wettelijke) taken uit. Om dit goed te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens. In de specifieke privacy-verklaringen staat welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. GGD Hollands Noorden kan jouw persoonsgegevens dus verwerken. Bijvoorbeeld als wij zorg aan jou verlenen. Of als je een dienst of product afneemt bij ons. En ook als je op een andere manier bekend bent bij GGD Hollands Noorden.

  GGD Hollands Noorden kan jouw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken dan persoonsgegevens van jou of van je kind, zoals:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • nationaal identificatienummer

  Soms verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens van jou. Hiervoor gelden strenge regels. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • gegevens over gezondheid
  • gegevens over afkomst of etnische achtergrond
  • gegevens over financiën

  In de specifieke privacyverklaringen leggen wij uit van wie we persoonsgegevens verwerken bij de taken die we uitvoeren. Ook leggen wij hier uit welke persoonsgegevens wij dan verwerken.

  GGD Hollands Noorden ontvangt jouw persoonsgegevens niet altijd van jou. Soms ontvangen we deze van een andere organisatie. Of van de gemeente waarin je woont. Bijvoorbeeld omdat je een baby hebt. Jouw persoonsgegevens kunnen ook komen van een (huis)arts, buurtgenoot of familielid. Of van de politie als zij een melding doen bij Veilig Thuis. Als dit zo is, leggen wij dit uit in de specifieke privacy- verklaringen.

  GGD Hollands Noorden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van taken die wij hebben door wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving die in ieder geval geldt is:
   • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
   • Wet publieke gezondheid
   • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
   • Jeugdwet
   • Leerplichtwet
   • Wet kinderopvang
   • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
  • Preventie, zorg en nazorg aan cliënten
  • Financiële afhandeling van gegeven zorg
  • Uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek
  • Doelmatig beleid en beheer van GGD Hollands Noorden
  • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering
  • Het uitvoeren van arbeidsrechtelijke taken zoals personeelsbeheer en sollicitaties
  • Beveiligen van GGD-eigendommen, informatie, gegevens, medewerkers, cliënten en overige bezoekers

  In de specifieke privacyverklaringen leggen wij per thema uit waar we persoonsgegevens voor gebruiken.

  Wij moeten een goede reden hebben om persoonsgegevens te mogen verwerken. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat wanneer dit mag:

  • Wanneer er toestemming is
  • Bij een vitaal belang. Je mag informatie delen als dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid (of dat van een ander) en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden of niet heeft gegeven
  • Als de wet dat verplicht
  • Als er een algemeen belang is dat voorgaat op het recht op privacy (het verwerken van persoonsgegevens is voor het welzijn van de samenleving nuttig, gewenst of nodig)
  • Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Bij een gerechtvaardigd belang; dit belang moet rechtmatig, voldoende duidelijk zijn verwoord en ook echt aanwezig zijn. Hiervan is sprake als het duidelijk is dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. Het belang om persoonsgegeven te verwerken moet dan belangrijker zijn dan het recht op privacy. Onder deze grondslag valt ook het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  In de specifieke privacyverklaringen leggen we uit met welke reden wij persoonsgegevens verwerken.

  Soms heeft GGD Hollands Noorden jouw toestemming nodig voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Zoals wanneer wij jou een nieuwsbrief willen sturen. Dan vragen we hiervoor om toestemming. GGD Hollands Noorden kan jou ook om toestemming vragen om gezondheidsgegevens van jouw kind met ons te delen. Bijvoorbeeld als je een aanvraag voor een vrijstelling van de leerplicht doet. Je kunt de gegeven toestemming altijd intrekken.

  Soms verwerkt GGD Hollands Noorden jouw gegevens ook om andere redenen. Voorbeelden zijn:

  • Het verwerken van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van een geneeskundige (behandelings-)overeenkomst
  • Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om jouw gezondheid of die van een ander te beschermen
  • Wij moeten persoonsgegevens verwerken vanuit een wettelijke taak

  Als dit zo is, mogen wij persoonsgegevens zonder jouw toestemming verwerken.

  GGD Hollands Noorden bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de (wettelijke) taken. Bij het bewaren van persoonsgegevens houden wij rekening met wat de wet hierover zegt.

  Voor de persoonsgegevens die wij verwerken, geldt een bewaartermijn. Deze bewaartermijn is vaak wettelijk bepaald. De bewaartermijn hangt af van het soort persoonsgegevens en de soort dienst die GGD Hollands Noorden verleent. Wil je meer informatie over de bewaartermijn die geldt bij jouw situatie? Kijk dan in de specifieke privacy-verklaringen.

  GGD Hollands Noorden deelt persoonsgegevens alleen op basis van toestemming of als wij dit volgens de wet verplicht zijn.

  Als wij persoonsgegevens delen met andere personen of instanties (deze noem je verwerkers of derden), dan maken we hier afspraken over. We spreken dan met die verwerkers af hoe goed en zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. GGD Hollands Noorden deelt in principe geen persoonsgegevens met verwerkers buiten de Europees Economische Ruimte (EER).

  In de specifieke privacy-verklaringen leggen we uit welke persoonsgegevens wij delen met derden en met welke reden we dit doen.

  Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten bij jouw persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je hebt het recht om de persoonsgegevens te zien die wij van jou verwerken.
  • Recht op fouten herstellen: je kunt vragen om jouw persoonsgegevens aan te passen in jouw (digitale) dossier. Dit kan als er dingen in dit (digitale) dossier staan die niet kloppen. Denk hierbij aan jouw naam, adres of geboortedatum.
  • Recht op beperking van de verwerking: je hebt in sommige situaties het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Deze situaties staan in de wet. Dit betekent dat je GGD Hollands Noorden kunt vragen om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Dit kan als gegevens niet kloppen. Of als de verwerking niet mag volgens de wet of als gegevens niet meer nodig zijn. En ook als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Soms is het in jouw belang of dat van een ander om toch persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen er dan voor kiezen om dit ook zonder toestemming te doen. Zie hiervoor ook het kopje: Redenen voor het verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering: je hebt het recht om te vragen om verwijdering van jouw persoonsgegevens als deze niet volgens de wet zijn gebruikt of geen doel meer hebben.
  • Recht om jouw toestemming te stoppen: je kunt altijd vragen om jouw gegeven toestemming in te laten trekken.
  • Dataportabiliteit: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit, ook wel het recht om gegevens over te dragen genoemd. Zo kun je jouw gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere organisatie. Dit kan onder de volgende voorwaarden:
   • als het technisch mogelijk is
   • als gegevens worden verwerkt op basis van toestemming
   • of omdat er een overeenkomst is tussen jou en GGD Hollands Noorden
  • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  Je kunt deze verzoeken indienen via de e-mail. Stuur jouw e-mail naar: privacy@ggdhn.nl

  We reageren binnen 1 maand op jouw verzoek. Soms lukt het ons niet om jouw vraag binnen 1 maand helemaal te beantwoorden. Dan laten we dit weten. Dit kunnen we doen als jouw verzoek ingewikkeld is. Of als we veel verzoeken moeten behandelen. We kunnen dan 2 maanden langer de tijd nemen.

  GGD Hollands Noorden controleert jouw identiteit. Dit doen we om zeker te weten dat je echt de persoon bent die je zegt te zijn.

  Wij controleren jouw identiteit op deze manier:
  We vragen jou om een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs naar ons te sturen. Op deze website van de Rijksoverheid staat hoe je dit op een veilige manier doet.

  Wij hoeven alleen jouw naam en geboortedatum te zien op de kopie van jouw identiteitsbewijs. Het BSN-nummer hoeft dus niet zichtbaar te zijn. Wij gebruiken de kopie van jouw identiteitsbewijs alleen om je identiteit te controleren. Wij bewaren deze kopie niet.

  Hoe stuur ik mijn identiteitsbewijs veilig op?
  Je kunt de kopie van jouw identiteitsbewijs veilig naar ons sturen door ons een beveiligde e-mail te sturen. Klik hier om in de beveiligde mail te komen.

  Ik stuur liever geen veilige kopie van mijn identiteitsbewijs
  Wil je geen veilige kopie van jouw identiteitsbewijs naar ons mailen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@ggdhn.nl

  Geef in deze e-mail jouw telefoonnummer aan ons door. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

  Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Van geautomatiseerde besluitvorming is sprake als er besluiten worden genomen zonder dat een mens hiernaar kijkt en over oordeelt.

  Doeleinde(n)

  Wij zijn verantwoordelijk voor het cameratoezicht op twee van onze locaties. Deze camera’s zijn geplaatst in en rondom de locatie Bernardplein 76f Den Helder en Hertog Aalbrechtweg 5 Alkmaar. Dit heeft als doeleinde om escalatie bij gevaarlijke situaties te voorkomen en voor de veiligheid van onze medewerkers, cliënten en derden. Wij zijn ons er als organisatie van bewust dat camera’s een grote inbreuk kunnen maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. Om de privacy van betrokkene(n) zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet als er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken. Er worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s. Hiervoor hebben wij een camerabeleid opgesteld.

  Categorieën en bron van de persoonsgegevens die worden verzameld

  Tijdens cameratoezicht verzamelen wij informatie met betrekking tot het uiterlijk van iemand en wanneer de betrokkene(n) bij één van de locaties aankomt en vertrekt. Betrokkene(n) worden bij aankomst via visuele meldingen bekend gemaakt met het feit dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.

  Bewaartermijnen

  De persoonsgegevens met betrekking tot het cameratoezicht worden niet langer bewaard dan vier weken vanaf de opname. Daarna worden de beelden vernietigd. Het beeldmateriaal kan langer worden bewaard indien dit nodig is voor de afhandeling van een incident.

  Grondslag

  Het gebruik maken van cameratoezicht zien wij als gerechtvaardigd belang van onze organisatie.

  Overige informatie en rechten van betrokkene(n)

  Onder het kopje ‘Vragen of klachten’ staan contactgegevens voor het stellen van een vraag of het hebben van een klacht. Onder het kopje ‘Jouw rechten’ staat informatie om een beroep te doen op een AVG-recht.

  NB: Voor de overige locaties geldt dat hier wel gebruik kan worden gemaakt van cameratoezicht, maar dat wij niet hier niet verantwoordelijk voor zijn. Meer informatie over het gebruik van cameratoezicht kan dan opgevraagd worden bij de desbetreffende locatie.

  Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij nemen technische en beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

  Technische beveiligingsmaatregelen die wij nemen zijn onder meer:

  • Versleutelen van persoonsgegevens
  • Beperken van toegang van medewerkers tot persoonsgegevens
  • Invoeren toegangscontroles tot computersystemen

  Alle medewerkers van GGD Hollands Noorden hebben ook een (wettelijke) geheimhoudingsplicht. Zo delen zij geen informatie als dat niet mag. Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn, hebben toegang tot een dossier.  

  Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Of heb je een andere vraag die over privacy gaat? Mail jouw vraag dan naar privacy@ggdhn.nl of fg@ggdhn.nl

  Heb je een klacht over hoe wij een verzoek van jou, bijvoorbeeld over het verwijderen van persoonsgegevens, hebben behandeld? Dan kun je een klacht indienen. Hoe je dit doet, staat op onze klachtenpagina.

  GGD Hollands Noorden heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is iemand die in de gaten houdt of persoonsgegevens goed worden verwerkt. Je kunt contact opnemen met de FG via het e-mailadres: fg@ggdhn.nl.

  Je kunt ook een klacht indienen over GGD Hollands Noorden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Op de website van de AP vind je hier meer informatie over.