Privacyverklaring GGD Gezondheidsmonitor 2022 Noord-Holland-Noord

GGD Hollands Noorden doet normaal gesproken minstens één keer per 4 jaar in opdracht van alle gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel) onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en leefstijl van volwassenen (18 t/m 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Dit onderzoek heet de GGD Gezondheidsmonitor. Dit jaar wordt een extra meting gedaan in het kader van de gevolgen van de coronaperiode. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 vindt plaats tussen september en december 2022. Er kan via internet of op papier worden meegedaan. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wpg beschrijft naast de vierjaarlijkse onderzoeken ook de verplichting om Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) uit te voeren. De coronapandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. Daarom wordt de coronapandemie gedefinieerd als ramp.

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een samenwerking tussen de GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De GGD Gezondheidsmonitor 2022 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de opzet en uitvoer van het onderzoek, maar ook in het verwerken van de gegevens. Daarnaast ondersteunt het CBS de GGD Gezondheidsmonitor, onder andere door de steekproef te trekken. Alle GGD’en in Nederland nemen voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 in hun vragenlijsten dezelfde set aan landelijke basisvragen op. Daarnaast kan elke GGD eigen, lokale vragen opnemen. GGD Hollands Noorden heeft aanvullende lokale vragen in de vragenlijst opgenomen. Dit op verzoek van gemeenten of vanwege opvallende resultaten uit 2020.

Deze extra meting van de GGD Gezondheidsmonitor is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de coronapandemie. In dit programma wordt samengewerkt met Netwerk GOR. Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.

Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 verwerken de betrokken partijen (bijzondere) persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Hollands Noorden op welke manier zij in de GGD Gezondheidsmonitor 2022 omgaat met de (bijzondere) persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beveiligd.

Doel GGD Gezondheidsmonitor 2022

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen.

  • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en het volgen van deze gezondheidssituatie in de tijd, zodat we kunnen monitoren hoe deze zich ontwikkelt. Hierbij gaat het om het in kaart brengen van trends bij groepen en niet het volgen van individuele personen
  • Het doen van gezondheidsonderzoek na een ramp, in dit geval de coronacrisis
  • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van de bevolking te bevorderen

Verwerkt GGD Hollands Noorden persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Hollands Noorden een vragenlijst (digitaal en schriftelijk). Hiermee worden gegevens over personen verzameld. Niet iedere inwoner van 18 jaar en ouder wordt uitgenodigd voor ons onderzoek. Het CBS trekt op verzoek van de GGD’en een steekproef voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Hiermee worden willekeurig volwassenen (18 t/m 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) geselecteerd die in een gemeente (of wijk) wonen (exclusief geheime adressen). GGD Hollands Noorden heeft de opdracht gegeven aan het onderzoeksbureau I&O Research om uitnodigingen voor deelname te versturen per post en vervolgens de ingevulde vragenlijsten (online en op papier) te verzamelen. I&O Research ontvangt hiervoor de adresgegevens van het CBS.

Daarnaast worden de gegevens uit de steekproef gebruikt om na afloop van het veldwerk VVV Cadeaukaarten te kunnen versturen naar prijswinnaars. Er worden VVV Cadeaukaarten verloot onder alle respondenten die de vragenlijst digitaal of schriftelijk volledig hebben ingevuld. Een respondent kan aangeven of ze voor deze prijsverloting in aanmerking willen komen. Enkel van de winnaars wordt vervolgens het adres uit het steekproefbestand gehaald om de VVV Cadeaukaarten te kunnen verzenden.

Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 is het geen doel op zich om bijzondere en herleidbare persoonsgegevens te verwerken, maar om een landelijk beeld te krijgen van de gezondheid. Voor GGD’en en het RIVM is het niet mogelijk direct te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven, maar op basis van de combinatie van de gegeven antwoorden kan herleiding naar de persoon in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. Het CBS werkt ook mee aan dit onderzoek. Het CBS heeft wel de mogelijkheid om gegevens direct te herleiden naar u als persoon maar doen dit enkel voor doelen die in lijn zijn met de Wet op het CBS. Het CBS zal op basis van een volgnummer de gegevens uit de vragenlijst koppelen aan gegevens bij het CBS (onder andere ten behoeve van verrijking en weging). Wegen betekent dat bevolkingsgroepen die relatief weinig hebben meegedaan, zwaarder meetellen worden in de resultaten. Zo zijn de onderzoeksgegevens zoveel mogelijk representatief voor de gehele bevolking in de gemeenten, de regio en landelijk

Bij de opzet van het onderzoek wordt geprobeerd de kans op herleidbaarheid zo klein mogelijk te maken. Aangezien een indirecte koppeling tot een natuurlijke persoon niet geheel is uitgesloten voor de GGD’en en het RIVM, én het CBS persoonsgegevens koppelt op basis van een code, wordt er voor het onderzoek een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 PersoonsgegevensBijzondere persoonsgegevens
Landelijke basissetGeslacht, geboortejaar, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, werksituatie, financiële situatie, vrijwilligerswerkAlgemene gezondheid, chronische aandoeningen, welbevinden, mentale gezondheid, lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik, bewegen, mantelzorg geven, sociale steun, gevolgen coronaperiode.
Lokale vragen GGD Hollands NoordenLid van een sportvereniging; tevredenheid woning en woonomgeving, buurtcontact, (e-mailadres) voor deelname Gezondheidspanel*Drugsgebruik, niet ontvangen medische behandeling,  huiselijk geweld, ouderenmishandeling.

* GGD Hollands Noorden vraagt deelnemers of zij lid willen worden van het Gezondheidspanel van de GGD. In de papieren versie van de vragenlijst worden deelnemers doorverwezen naar een informatiepagina op de website van GGD Hollands Noorden. Als zij zich willen aanmelden zullen zij dit zelf via deze informatiepagina moeten doen. In de online versie van de vragenlijst kunnen deelnemers zich direct aanmelden door hun e-mailadres achter te laten. Als lid van het Gezondheidspanel geeft u ons (GGD Hollands Noorden) toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van de uitnodigingen en resultaten van de panelonderzoeken. Deelname aan en aanmelding voor het Gezondheidspanel is vrijwillig. Als iemand besluit niet mee te doen, hoeft het e-mailadres niet ingevuld te worden. Het Gezondheidspanel valt buiten het onderzoek van de GGD Gezondheidsmonitor 2022.

U kunt een inkijkexemplaar van de vragenlijst van GGD Hollands Noorden van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 opvragen door een mail te sturen naar epi@ggdhn.nl.

Op welke wijze gebruikt GGD Hollands Noorden de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Hollands Noorden maakt rapportages voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel op basis van de verzamelde gegevens. De resultaten zijn een belangrijke basis voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid en helpen de gemeenten en GGD om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Regionale en landelijke resultaten met gegevens uit de landelijke set aan vragen worden bekend gemaakt via de websites van GGD Hollands Noorden, CBS Statline, RIVM Statline en VZinfo (RIVM). Gemeentelijke resultaten (met lokale vragen) zijn eveneens te vinden op de website van GGD Hollands Noorden. Alle resultaten en cijfers worden ook geplaatst op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden, te vinden via www.gezondnhn.nl. In de publicaties wordt alleen gerapporteerd over (bevolkings)groepen, daardoor zijn de resultaten niet te herleiden naar personen.

De landelijke samenwerkingspartners RIVM en CBS kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in de GGD Gezondheidsmonitor 2022 verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen niet direct herleidbaar zijn. GGD GHOR Nederland kan voor onderzoek en publicatie alleen gebruik maken van een geanonimiseerde dataset die zij van het RIVM ontvangt.

Het RIVM en het CBS zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerken. Zij moeten daarom informatie verstrekken over de verwerkingen die zij uitvoeren op de persoonsgegevens.

Grondslag uitvoering GGD Gezondheidsmonitor 2022

GGD Hollands Noorden voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke taak (artikel 2 lid 2a Wpg) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van de Wpg. Waar in de Wpg staat beschreven dat minstens één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie in beeld moet worden gebracht, is het nu noodzakelijk om in het kader van het GOR (eveneens een verplichting vanuit de Wpg, bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit publieke gezondheid) een extra monitor uit te voeren. Dit gebeurt in het tussenliggende even-jaartal. Hierdoor wordt inzicht vergaard in de gezondheidssituatie tijdens en na de coronacrisis van de doelgroep van deze GGD Gezondheidsmonitor. Bij het uitvoeren van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 gebruikt GGD Hollands Noorden alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Hollands Noorden namens de gemeenten en in het kader van GOR uitvoert, noodzakelijk zijn.

Is deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022 vrijwillig?

Deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022 is vrijwillig. Door de vragenlijst in te vullen (en op te sturen in het geval van schriftelijke deelname), gaat u akkoord met de deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. We wijzen u hierop als u start met het invullen van de vragenlijst. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname te stoppen. Uw antwoorden zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Uw antwoorden worden veilig opgeslagen en worden niet gedeeld met partijen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd.

Wie ontvangen de met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 verzamelde gegevens?

Bij GGD Hollands Noorden hebben alleen de epidemiologen/onderzoekers en onderzoeksmedewerkers van het team Epidemiologie toegang tot de onderzoeksgegevens. Deze acht medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, dan wel een ambtseed/-belofte afgelegd waarin geheimhouding is beloofd. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. GGD Hollands Noorden maakt gebruik van onderzoeksbureau I&O Research om de afname van de vragenlijsten mogelijk te maken. Zij zorgen voor de technische afname van de digitale vragenlijsten, tijdelijke dataopslag en voor het uitzetten en in ontvangst nemen van de (ingevulde) papieren vragenlijsten. De ingevulde vragenlijsten worden automatisch verwerkt/ingelezen door de scanapparatuur bij I&O Research en in een gegevensbestand opgeslagen. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Het RIVM en het CBS ontvangen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, exclusief de specifieke lokale vragen die door GGD Hollands Noorden zijn gesteld. Zij voegen de gegevens van alle GGD’en samen, verrijken de gegevens (voegen informatie toe) en zorgen zo voor een landelijk totaalbeeld. Door de samenwerking van de GGD’en met het RIVM en het CBS levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt in een convenant. GGD GHOR Nederland verwerkt de persoonsgegevens voor de GGD’en. GGD GHOR Nederland zorgt daarbij dat de bestanden worden geschoond. GGD GHOR Nederland kan daarnaast een bestand ontvangen zonder gegevens waarmee personen herkenbaar zouden kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoering van analyses op landelijk niveau.

De GGD, het RIVM, GGD GHOR Nederland en het CBS hebben privacy hoog in het vaandel staan. 
Bij de opzet van het onderzoek wordt geprobeerd de herleidbaarheid naar personen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zo wordt bijvoorbeeld voor de verzending van databestanden gebruik gemaakt van beveiligde programma’s met tweestapsverificatie. Daarnaast hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de GGD Gezondheidsmonitor 2022 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bij GGD Hollands Noorden zijn dit de acht medewerkers van team Epidemiologie. Ook bij I&O Research heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend.

Andere instellingen mogen onderzoek uitvoeren met het landelijke databestand van de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij moeten hiervoor een aanvraag doen bij: https://www.monitorgezondheid.nl/data-aanvraag.De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de registratiecommissie Gezondheidsmonitors. Deze commissie bekijkt of de aanvraag voldoet aan de vastgelegde criteria. De criteria zijn te vinden op https://www.monitorgezondheid.nl onder uitleg en criteria. Als een instelling toegang krijgt tot het databestand en dit wil analyseren, dan moet dit via de Remote Access (RA) omgeving van het CBS. Hiervoor moet de betreffende partij over een CBS-instellingsmachtiging beschikken.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 bewaard?

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 heeft onder meer het doel om de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen te volgen in de tijd (monitoren). Dit zodat trends en de effectiviteit van het gezondheidsbeleid kunnen worden bestudeerd. Het gaat hier om het in kaart brengen van trends bij groepen, en niet het volgen van individuele personen. Dit betekent dat GGD Hollands Noorden ook in de toekomst moet kunnen beschikken over de verzamelde gegevens zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan blijven uitvoeren. Voor de uiteindelijke bestanden waarmee de analyses worden gedaan bepaalt de wet geen specifieke termijn. Om gegevens te kunnen bewaren ten behoeve van trendanalyses bewaart GGD Hollands Noorden de definitieve dataset 15 jaar. Een tussenbestand dat GGD Hollands Noorden ontvangt van GGD GHOR Nederland om de lokale vragen op te kunnen schonen wordt 10 jaar bewaard.

Het ongeschoonde bestand (waar nog geen bewerkingen op zijn gedaan), wordt bewaard tot de analyses zijn uitgevoerd en de resultaten zijn gepubliceerd, dat midden 2023 wordt verwacht. Zo kan, bij eventuele fouten bij de schoning, nog worden teruggegrepen naar de ongeschoonde bestanden zodat ze opnieuw kunnen worden geschoond. I&O Research bewaart het steekproefbestand met naam- en adresgegevens uiterlijk drie maanden na afloop van het veldwerk (september t/m december). Daarna wordt het bestand vernietigd.

Het RIVM en het CBS bewaren de verzamelde gegevens ook voor onderzoek naar de gezondheidssituatie op landelijk niveau. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

Als betrokkene heeft u rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen. Deze staan hieronder uitgewerkt. Voor meer toelichting over deze rechten verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op informatie

U hebt recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens doet en waarom. Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heeft u aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe u deze kunt stellen. Een schriftelijke versie van deze privacyverklaring is op te vragen bij I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800– 0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Een verzoek tot inzage is alleen mogelijk in de fase van dataverzameling (veldwerk), tot 28 november 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met I&O Research, via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800– 0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Na deze eerste fase worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het onmogelijk wordt om individuele gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens die niet (langer) juist zijn, te laten rectificeren. Een verzoek tot rectificatie is mogelijk tot 28 november 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met I&O Research, via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800– 0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Recht op gegevenswissing

U kan een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een verzoek tot gegevenswissing is mogelijk tot 28 november 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met I&O Research, via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800– 0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen (zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming) kunt u verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit kan enkel als de gegevens mogelijk onjuist zijn. Een verzoek tot beperking van de verwerking is mogelijk tot 28 november 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met I&O Research, via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800– 0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Een verzoek hiervoor is mogelijk tot 28 november 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met I&O Research, via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800– 0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Vrijheid van deelname en recht van bezwaar

Deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. U heeft echter ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten wanneer uw individuele omstandigheden dit rechtvaardigen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Op de website www.ggdhn.nl/GM2022 kunt u een overzicht vinden van ‘Veel gestelde vragen GGD Gezondheidsmonitor 2022’.

Als u en vraag heeft over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen in het kader van dit onderzoek, of als u vragen hebt over de ontvangen brieven of het invullen van de vragenlijsten kunt u tot 28 november 2022 contact opnemen met I&O Research, het bureau dat de brieven verstuurt en de vragenlijsten voor de GGD verwerkt, via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (gratis en elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Indien u een verzoek met betrekking tot uw rechten indient, hebben wij hiervoor uw inloggegevens nodig om het verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Voor andere vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met het team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden via epi@ggdhn.nl. Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met privacy@ggdhn.nl.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Meer informatie over het privacybeleid van de GGD is te vinden in de algemene privacyverklaring van GGD Hollands Noorden (zie hier).  

Deze verklaring is opgesteld op 23-9-2022 (bijgewerkt op 14 -11-2022).