Landelijk rapport Vaccinatiegraad RVP 2021 RIVM

Op 4 juli jl. is het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021’ gepubliceerd.

Belangrijkste bevindingen voor regio Noord-Holland-Noord

Landelijk was de vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties in 2021 iets lager dan een jaar eerder. In tegenstelling tot deze landelijke cijfers is de vaccinatiegraad in NHN voor vaccinaties in de leeftijd tot en met 14 maanden hoger dan in 2020. Opnieuw een stijging voor deze leeftijdsgroepen in onze regio, nadat ook vorig jaar een stijging te zien was. Bij de vaccinaties BMR en DTP voor de 9-jarigen zien we wel een lagere vaccinatiegraad dan in 2020. Deze daling komt overeen met het landelijke beeld.

In tegenstelling tot landelijke cijfers is de vaccinatiegraad in NHN in de leeftijd tot en met 14 maanden hoger dan in 2020

Verder valt het volgende op in NHN.

•          De HPV vaccinatiegraad bij adolescente meisjes is flink gedaald ten opzichte van 2020. Waar in 2020 62,2% zich heeft laten vaccineren, is dat in 2021 slechts 38,7 %. Door de COVID-19 pandemie is de HPV vaccinatie uitgesteld in 2020. De eerste HPV prik is hierdoor pas na de zomer gegeven, de tweede in het voorjaar van 2021. Als gekeken wordt naar de cijfers zonder leeftijdsgrens (zie volgend kopje) is het percentage 57,7%. Dit is een groot verschil met 38,7%, maar nog steeds een forse daling ten opzichte van 2020.

•          De vaccinatiegraad voor MenACWY was in 2021 77,8%, terwijl dit landelijk 84,3% was. Het is niet mogelijk om dit percentage te vergelijken met voorgaande jaren. Deze vaccinatie werd toen namelijk aangeboden aan alle adolescenten, als extra campagne buiten het RVP om. Sinds 1 januari 2021 zit deze vaccinatie in het RVP en wordt deze aangeboden aan 14-jarigen.

•          De 22 wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie bij zwangeren) die sinds ruim één jaar wordt gegeven, sloot in 2021 af met een schatting van 64% deelname. Onze regio heeft hiermee een kleine stijging (63% in 2020), terwijl landelijk een daling is te zien van 70% naar 66%.

Cijfers met en zonder leeftijdsgrens

Normaal gesproken wordt de vaccinatiegraad in het jaarlijkse RIVM rapport met een bepaalde leeftijdsgrens bepaald. Dit betekent dat er gekeken wordt of een vaccinatieserie voor een bepaalde leeftijd is afgerond. Vanwege de COVID-19-pandemie zag de uitvoering van het RVP er echter anders uit. Sommige RVP vaccinaties werden uitgesteld. Daarom heeft het RIVM er dit jaar voor gekozen om de vaccinatiegraad voor alle RVP vaccinaties zowel met als zonder leeftijdsgrens te presenteren. Mét leeftijdsgrens vanwege de vergelijkbaarheid (qua methode) met eerdere jaren en zónder leeftijdsgrens, om recht te doen aan de bijzondere situatie tijdens de COVID-19-pandemie (uitstel van vaccinaties).

Invloed van informed consent op cijfers zonder leeftijdsgrens

In de vaccinatiegraad zonder leeftijdsgrens zijn vaccinaties die vanaf 1 januari 2022 zijn gegeven, alleen meegenomen als er toestemming (informed consent) werd gegeven en geregistreerd zijn voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Dit betekent dat de werkelijke vaccinatiegraad nog iets hoger kan liggen, omdat in onze regio 6% (landelijk 10%) nog niet om toestemming is gevraagd of geen toestemming heeft gegeven.

Gezondheidsatlas: snel inzicht in cijfers vaccinatiegraad
Op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden vind je onder de tegel Preventie en Zorg de vaccinatiegraadcijfers op zowel regionaal als gemeenteniveau (selecteer bovenin de gemeente voor de betreffende cijfers).

Regio- en Gemeenterapporten

Op basis van dit landelijke RIVM rapport stelt GGD Hollands Noorden een Regiorapport Vaccinatiegraad RVP NHN 2021 op. Dit regiorapport is eind augustus gereed. Het wordt verspreid naar gemeenten en ook op de GGD website gepubliceerd. Daarnaast ontvangt elke gemeente in september een eigen bijlage bij dit Regiorapport, dat cijfers op gemeente- en dorpskern/wijkniveau bevat, inclusief een toelichting op deze cijfers. Deze bijlage wordt alleen verspreid naar elke gemeente afzonderlijk. Elke gemeente krijgt dus alleen beschikking over de eigen dorpskern/wijkcijfers, niet over die van andere gemeenten.

Activiteiten om de vaccinatiegraad te verhogen

Gemeenten met vaccinatiegraden onder de 90% (excl. HPV en Men ACWY) worden benaderd voor een adviesgesprek met de GGD. Overige gemeenten kunnen naar behoefte een verzoek indienen voor een adviesgesprek. Daarnaast werkt GGD Hollands Noorden momenteel  aan een projectvoorstel dat als doel heeft om de vaccinatiegraad in regio NHN te verhogen.