Schooluitval voorkomen met MAZL

School heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na een ziekmelding. Daarom hebben zij het ziekteverzuimbeleid volgens MAZL in het schoolreglement opgenomen. MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen.  

Bij het verzuimbeleid volgens MAZL werken de volgende partijen nauw samen: 

  • School
  • Jeugdarts
  • Leerplichtambtenaar

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het zorgadviesteam van de school. 

Video Stappenplan MAZL

Werkwijze 

In het geval van ziekte melden ouders hun kind ziek op school. Bij zorgwekkend ziekteverzuim gaat de school in gesprek met leerling en ouders en laat zich zo nodig adviseren door de jeugdarts. Het is belangrijk dat de leerling zo snel en zo goed mogelijk weer aan het lesprogramma kan deelnemen.  

De criteria voor zorgwekkend ziekteverzuim binnen MAZL zijn: 4e ziekmelding in 12 weken of vanaf de 7e dag aaneengesloten ziek. Als er zorgen bestaan over het verzuim, dan kan de school altijd eerder het gesprek aangaan. De leerling en de ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor/zorgcoördinator. Zij ontvangen hiervoor een brief en/of worden hiervoor telefonisch uitgenodigd. Ouders ontvangen hierbij een overzicht van het verzuim van hun kind. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts. 

Wat doet de jeugdarts? 

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met ouders en leerling de gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over mogelijkheden om deel te nemen aan het lesprogramma en biedt hiervoor handvatten. De arts heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat het gesprek vertrouwelijk is. De arts deelt inhoudelijke informatie alleen met anderen met toestemming van ouders/verzorgers en/of de leerling. 

De rol van de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim vanuit diens verantwoordelijkheid om de Leerplichtwet te handhaven.