Verbeterde meldcode in werking per 1-1-2019

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de huidige meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. In de verbeterde meldcode blijven de stappen hetzelfde, maar zijn professionals verplicht om te melden bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en blijvende onveiligheid. Bij het bepalen van de onveiligheid zijn er per beroepsgroep zogenaamde afwegingskaders vastgelegd. Deze kaders zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid

Waarom is de meldcode verbeterd? 

Veilig Thuis streeft ernaar om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen zodat geweld tussen generaties kan worden voorkomen. Signalen of vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling komen door de verbeterde meldcode eerder in het zicht bij Veilig Thuis, waardoor mensen sneller geholpen kunnen worden. Veilig Thuis kan de signalen vanuit verschillende bronnen samenvoegen en daardoor een betere inschatting maken van de (on)veiligheid. Dit hangt samen met de radarfunctie van Veilig Thuis. Met de komst van de radarfunctie neemt Veilig Thuis een actievere rol in het toezien op veiligheid op de langere termijn. Alle beroepsgroepen, zoals het onderwijs, zijn via hun eigen koepelorganisaties geïnformeerd over de verbeterde meldcode. Veilig Thuis organiseerde in januari en februari 2019 een themaochtend voor professionals over de meldcode.

Belangrijke rol aandachtsfunctionaris

Er is vanwege de verbeterde meldcode een belangrijke rol voor de aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling weggelegd. Het hebben van een aandachtfunctionaris binnen de eigen organisatie is niet verplicht volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, maar kan een centrale rol vervullen bij de invoering van de verbeterde meldcode en de ondersteuning van de medewerkers bij de uitvoering hiervan. 

Vragen of informatie?

Voor vragen of meer informatie over de verbeterde meldcode en/of Veilig Thuis kan men bellen naar 0800-2000 (gratis)/088 – 01 00 502 (lokaal tarief) of mailen info@vtnhn.nl. Zie ook www.veiligthuisnhn.nl