Hygiënemaatregelen en melden

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Vooral in een omgeving met kwetsbare groepen, zoals ouderen en zieken. Door een ongewoon aantal zieken vroegtijdig te melden, onderzoeken en beoordelen kunnen maatregelen genomen worden en de gevolgen beperkt worden.

Hygiënerichtlijn
Hoe je tot die gezonde omgeving komt lees je in de hygiënerichtlijn voor verpleeg- en verzorgingstehuizen. Daarin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijke hygiëne en bescherming, schoonmaken en desinfecteren, voedselveiligheid, afvalverwerking, binnenmilieu en legionellapreventie. Een van de belangrijkste maatregelen blijft handen wassen. Bekijk de instructie handen wassen

Melden van ziektegevallen
verpleeg- en verzorgingshuizen zijn wettelijk verplicht bepaalde ziekten te melden bij onze GGD. Daarnaast is het bij bepaalde ziektebeelden wenselijk dat er gemeld wordt. Bekijk wanneer en hoe je meldt. Maak telefonisch melding via 088-01 00 535.