U bevindt zich hier

Klasgegevens uitwisselen

Voor de uitvoering van de werkwijze JGZ op het VO ‘Gezond leven? Check het even!’, die per schoolklas wordt uitgevoerd, hebben wij als GGD de klassengegevens nodig van de 2e en 4e klassen. Vorig jaar hebben wij deze van alle vo-scholen ontvangen. Ook voor komend schooljaar hebben wij deze gegevens nodig.

In verband met de nieuwe AVG-wet is het noodzakelijk dat we met elkaar een veilige manier vinden om deze gegevens uit te wisselen. Op basis van het juridisch advies van GGD GHOR Nederland zijn JGZ-instellingen gerechtigd tot het verkrijgen van de klasnaam.

Privacy

Wanneer u contact met de GGD heeft, kan het voorkomen dat we voor de uitvoering van onze werkzaamheden persoonlijke gegevens van u vragen. Denk hierbij aan uw naam en adresgegevens of gegevens over uw kinderen. Soms gaat het om uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld over uw (gezins)situatie of om medische gegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in uw dossier of het dossier van uw kind en gebruikt om aan u of uw kind goede zorg en hulp te kunnen geven. Ook kan het voorkomen dat de gegevens, geanonimiseerd, worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden of dat u wordt gevraagd om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek, zoals een gezondheidsenquête. Hoe er in de verschillende situaties met uw gegevens wordt omgegaan is opgenomen in een privacyreglement. GGD Hollands Noorden zorgt ervoor dat uw dossier goed is beveiligd, zodat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Wettelijk kader

De GGD houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). 

Inspecties

De GGD heeft voor haar taak bij inspecties of hygiëne audits persoonsgegevens nodig. Deze persoonlijke gegevens worden gedurende het inspectieproces bewaard. Persoonlijke gegevens rond opvangdagen van gastouders worden gedurende een periode van maximaal 1 jaar bewaard. De GGD verwerkt deze gegevens op basis van AVG artikel 6 lid 1 b:  "de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is". 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van de GGD zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft.

Samenwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen en deze zorg goed met anderen te kunnen afstemmen, werkt de GGD samen met andere organisaties. Het kan voorkomen dat we gegevens over u delen met andere instanties. Dit gebeurt in beginsel alleen als dit met u besproken is en u hiervoor toestemming heeft gegeven. Alleen in bijzondere situaties kan hier beargumenteerd van afgeweken worden.

Recht op inzage, aanvulling, correctie, verwijdering of afscherming

U mag uw gegevens inzien en u kunt om een afschrift daarvan vragen. Dit kunt u schriftelijk doen bij de GGD-medewerker of afdeling waarmee u het laatst contact heeft gehad. De GGD laat u de gegevens binnen vier weken na uw verzoek inzien, tenzij dit ten koste gaat van de privacybelangen van een ander. Aan het verstrekken van afschriften zijn kosten verbonden. Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, kunt u de GGD-medewerker vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen. De GGD-medewerker kan ook op uw verzoek een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens zoals die zijn opgenomen in het dossier aan het dossier toevoegen.

Meer informatie?

Autoriteit Persoonsgegevens
Folder GGD Hollands Noorden en uw privacy (juni 2018)
Privacyreglement
Privacyverklaring

Contactgegevens Privacyfunctionaris
Tel: 088 - 0125064/088 - 0125106 (plaatsvervangend privacyfunctionaris)
E-mail: privacy@ggdhn.nl