U bevindt zich hier

Klasgegevens uitwisselen

Voor de uitvoering van de werkwijze JGZ op het VO ‘Gezond leven? Check het even!’, die per schoolklas wordt uitgevoerd, hebben wij als GGD jaarlijks de klassengegevens nodig van de 2e en 4e klassen.
Aan scholen wordt gevraagd deze gegevens op grond van het algemeen belang met de GGD te delen. Door de gegevens te verstrekken, wordt de GGD in staat gesteld om op een efficiënte wijze invulling te geven aan haar taak. De VO-raad heeft hier positief advies over gegeven. 

Privacy

GGD Hollands Noorden en uw privacy
GGD Hollands Noorden zet zich op verschillende terreinen in voor het behoud van de gezondheid van alle inwoners van Noord-Holland-Noord. Dit doen we onder andere tijdens de contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau of op school), tijdens de reizigersvaccinatiespreekuren en via onderzoeken naar de leefstijl van de bevolking. We hebben dus regelmatig contact met verschillende groepen inwoners. In deze folder lees je welk recht op informatie je hebt en hoe de GGD je privacy beschermt.

Contacten met de GGD
Wanneer je met de GGD in contact komt, kan het voorkomen dat we voor de uitvoering van onze werkzaamheden persoonlijke gegevens van je vragen. Denk hierbij aan je naam en adresgegevens of gegevens over je kinderen. Soms gaat het om uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld over je (gezins)situatie of om medische gegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in je dossier of het dossier van je kind en gebruikt om aan jou of je kin goede zorg en hulp te kunnen geven. Ook kan het voorkomen dat de gegevens, geanonimiseerd, worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden of dat je wordt gevraagd om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van GGD HN zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft.

Samenwerking
Om goede zorg te kunnen verlenen,werkt GGD HN samen met andere organisaties. Het kan voorkomen dat we gegevens over je delen met andere instanties. Dit gebeurt in beginsel alleen als dit met jou besproken is en je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Alleen in bijzondere situaties kan hier beargumenteerd van afgeweken worden.

Beveiliging en inzage van gegevens
GGD HN zorgt ervoor dat je dossier goed is beveiligd, zodat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.
Je mag jouw gegevens inzien en je kunt om een kopie daarvan vragen. Dit kun je schriftelijk doen bij de GGD-medewerker of afdeling waarmee je het laatst contact hebt gehad. Contactgegevens van de GGD vind je op de website. De GGD laat je de gegevens binnen vier weken na jouw verzoek inzien, tenzij dit ten koste gaat van de privacybelangen van een ander of om andere zwaarwegende redenen. Aan het verstrekken van een kopie zijn geen kosten verbonden.

Bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.

Recht op verzoek tot aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming
Als je vindt dat gegevens in je dossier niet kloppen, kun je de GGD-medewerker vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je verzoek wordt dan in behandeling genomen. Mits dit niet ten koste gaat van de rechten van een ander of om andere zwaarwegende redenen De GGD-medewerker kan ook op jouw verzoek een door jou afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens zoals die zijn opgenomen in het dossier aan het dossier toevoegen. 

Inspecties
GGD HN heeft voor haar taak bij inspecties of hygiëne audits persoonsgegevens nodig. Deze persoonlijke gegevens worden gedurende het inspectieproces bewaard. Persoonlijke gegevens rond opvangdagen van gastouders worden gedurende een periode van maximaal 1 jaar bewaard. De GGD verwerkt deze gegevens op basis van AVG artikel 6 lid 1 b:  'de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is'.

Privacyreglement en klachten
Hoe er in de verschillende situaties met je gegevens wordt omgegaan is opgenomen in een privacyreglement. Je kunt een exemplaar van dit reglement downloaden via onze website.
GGD Hollands Noorden doet er alles aan om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Ben je toch niet tevreden dan kun je een klacht indienen bij de GGD (zie contactgegevens). Heb je vragen over het gebruik van je gegevens of ben je het niet eens met hoe met jouw gegevens wordt omgegaan, dan kun je mailen naar privacy@ggdhn.nl. Ook bij de autoriteit persoonsgegevens kun je meer informatie vinden.

Meer informatie?
Autoriteit Persoonsgegevens
Folder privacy
Privacyreglement

Contactgegevens Privacyfunctionaris
Tel: 088-01 00 500
E-mail: privacy@ggdhn.nl