U bevindt zich hier

Rook

Is er brand bij jou in de buurt? Ga dan niet buiten in de rook staan. Als de rook bij je huis komt, sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk je ventilatiesysteem uit. Help mensen in je omgeving om ook uit de rook te blijven.

Wat moet ik doen als ik gezondheidsklachten heb?
De meeste klachten na het inademen van rook verdwijnen kort nadat je geen rook meer inademt.
Heb je (blijvende) gezondheidsklachten na het inademen van rook of inslikken van roet? Ga dan naar je huisarts.

Is rook schadelijk voor mijn gezondheid?
Het inademen van rook is nooit gezond, daarom moet je het inademen van rook zoveel mogelijk voorkomen. De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van de hoeveelheid rook die je binnenkrijgt.

Smog

Smog is luchtvervuiling die in bepaalde perioden opeens sterk toeneemt. Zo’n periode heet een smogepisode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogepisode kan een paar dagen tot enkele weken duren. Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet, maar ook periodes met hoge fijn stof concentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijnstofconcentraties. Dit gaat vaak gepaard met een koude periode en een oostelijke stroming. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was er in de winterperiode ook smog door zwaveldioxide. Tegenwoordig komt dat in Nederland niet meer voor. Daarnaast kunnen in zowel zomer als winter bij windstil weer verhoogde niveaus van luchtverontreiniging voorkomen langs drukke wegen.

Wat zijn de gezondheidseffecten van smog?

Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. 

Acute effecten zijn onder andere:

 • oog-, neus- en keelirritaties;
 • toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid;
 • verergering van astma;
 • afname van de longfunctie;
 • toename van ziekenhuisopname en sterfte door luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

In het algemeen geldt dat iedereen negatieve gezondheidseffecten kan krijgen door inademing van smog. Sommige mensen reageren sterker op smog dan anderen. Voor sommige groepen van de bevolking is het extra belangrijk dat ze niet worden blootgesteld aan smog. Zo zullen mensen met bestaande luchtwegaandoeningen al eerder last hebben van de effecten van smog dan gezonde mensen. Van kinderen en zwangeren vinden we dat ze niet moeten worden blootgesteld aan smog vanwege de ontwikkelende luchtwegen van het (ongeboren) kind. Samenvattend kunnen de volgende groepen worden genoemd:

 • mensen die individueel verhoogd gevoelig zijn voor luchtverontreinigende stoffen, zoals:
  • mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma en longemfyseem;
  • mensen met hart- en vaatziekten;
  • ouderen met een zwakke lichamelijke conditie.
 • mensen die door zware inspanning in de buitenlucht meer luchtverontreinigende stoffen inademen, zoals door werk, buitenspelactiviteiten of sport;
 • (ongeboren) kinderen waarbij de luchtwegen sterk in ontwikkeling zijn en smog een ongewenste verstoring hiervan kan veroorzaken.

Wat kan ik doen om klachten te voorkomen?

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de GGD te raadplegen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de actuele smogsituatie?

Informatie over de actuele smogsituatie is te vinden op NOS-teletekst pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. 

Hoe weet ik of er een smogperiode verwacht wordt?

Het RIVM geeft voor ozon en fijn stof dagelijks een smogverwachting. Deze verwachting is gebaseerd op modelberekeningen. Er zijn verwachtingen voor ozon en fijnstof. Ook wordt dagelijks informatie over smog gegeven op NOS-teletekst pagina 711.

Waar vind ik meer informatie?

Voor algemene informatie over Astma en COPD kun je terecht bij het Longfonds.