Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten, zowel tijdens de groei als in de bewaarfase. De bestrijding van onkruid, ook in situaties buiten de landbouw, valt ook onder ‘gewasbescherming’.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Ondanks deze strenge eisen is er bij omwonenden van agrarische percelen ongerustheid over de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen . De ongerustheid heeft betrekking op diverse teelten, maar met name op de bollen- en fruitteelt, en hangt samen met:

 • een hoog gebruik van middelen,
 • toedieningstechnieken die leiden tot verspreiding naar de omgeving,
 • en geringe afstanden tussen behandelde percelen en woningen en andere gevoelige objecten, zoals scholen, kinderdagverblijven of speelterreinen.

Blootstellingsonderzoek

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen en of er meer gezondheidsklachten zijn dichtbij percelen. Daarom coördineerde het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden.
Samenvattend rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten (RIVM, april 2019).

Meer informatie: Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

Wat kun je zelf doen om blootstelling te vermijden

 • Als in je omgeving middelen worden toegepast kun je uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:
  • ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen;
  • zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden;
  • de was niet buiten laten drogen;
  • schoenen uitdoen voor men het huis binnengaat;
  • moestuingewassen standaard wassen.
 • Wanneer je zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in je tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat je moet doen wanneer er iets misgaat.

Meer informatie

 • Heb je vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op je gezondheid: neem contact op met GGD Hollands Noorden via 088 - 01 00 500 en vraag naar de afdeling medische milieukunde.
 • Heb je gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar je huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
 • Heb je vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of vermoed je onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: neem contact op met het klantcontactcentrum NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon http://www.nvwa.nl/organisatie/contact.
 • Uiteraard kun je ook met eventuele telers in de buurt contact opnemen voor meer informatie over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
 • Twijfel je over de risico’s van een product of weet je niet hoe je ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
 • Op de website van Milieu Centraal vind je tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.