Ship Sanitation Certificate (Nederlands)

Ship Sanitation Certificate NederlandsEen aanvraag voor een Ship Sanitation Certificate moet u indienen bij de GGD. Dit certificaat vervangt het ontrattingscertificaat en is reeds sinds 15 juni 2007 verplicht om aan boord te hebben. Een inspectie voor een Ship Sanitation Certificate wordt uitgevoerd op basis van de gestelde eisen door de World Health Organisation (WHO). In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Het Ship Sanitation Certificate is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden. 

Er zijn drie verschillende soorten certificaten. Een Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) houdt in dat het schip is gecontroleerd en in orde bevonden en voor de duur van zes maanden vrijgesteld is van controles. Een Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) houdt in dat een schip is gecontroleerd en er gebreken zijn geconstateerd die op het certificaat zijn genoemd. Het schip moet de gebreken laten repareren of anderzijds oplossen en moet de controlepunten opnieuw laten controleren. Als een schip in de haven waarin hij ligt geen SSCEC kan krijgen, dan kan het oude certificaat voor maximaal één maand verlengd worden; hiervoor ontvangt men een ESSCEC.

Normen WHO

De richtlijnen voor inspectie van de WHO geven aan dat de onderstaande onderdelen van het schip 'in orde' bevonden moeten worden (in orde = geen bewijs van infectie of besmetting, met inbegrip van vectoren in alle stadia van groei; dierlijke reservoirs voor vectoren en plaagdieren, microbiologische, chemische, nucleaire en andere risico's voor de gezondheid van de mens; tekenen van ontoereikende hygiënische maatregelen):

 • Kombuis en voedselvoorziening
 • Pantry en opslagruimten
 • Vrachtruim
 • Verblijven van bemanning en officieren
 • Drinkwater
 • Riolering
 • Ballasttanks
 • Afval (ook medisch afval)
 • Stilstaand water
 • Machinekamer
 • Medische voorzieningen
 • Zwembaden en spa's

Programma van Eisen

Alle normen van de WHO staan vermeld in het Programma van Eisen. Per norm is aangegeven aan welke controlepunten moet worden voldaan, om aan de norm te voldoen en waarop de GGD inspecteert. Download hier het Programma van Eisen van de WHO Ship Sanitation, handbook 2011

Aanvraagformulier Ship Sanitation Certificate  

Indien je een inspectie wilt aanvragen kun je het aanvraagformulier invullen, minstens twee dagen voor de verwachte aankomst in de haven van Den Helder. Je wordt vriendelijk verzocht het aanvraagformulier te mailen naar ssc@ggdhn.nl. De GGD inspecteur neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak te maken. Je kunt nagaan of de inspectie is in te passen in je vaarschema aan de hand van de tabel met gemiddelde inspectieduur/kosten per type schip. De inspecties worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Havens

Als je in de haven van Den Helder ligt, kunt je voor een Ship Sanitation Certificate terecht bij GGD Hollands Noorden. Lig je in een andere haven? Kijk dan op www.shipsanitation.nl.

 

Ship Sanitation Certificate (English)

Applications for Ship Sanitation Certificates should be made to the GGD. This certificate replaces the Deratting Certificate and has been a compulsory requirement on board ships since 15 June 2007. It was introduced to prevent the worldwide spread of infectious diseases.  Inspections are conducted on the basis of requirements laid down by the World Health Organization (WHO) and as incorporated under Dutch Law into the Public Health Act.

There are three types certificates. A Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) certifies that the ship has been inspected and found to be in order and is exempt from further inspections for a period of six months. A Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) entails that the ship has been inspected and certain shortcomings have been discovered that are listed on the certificate. These shortcomings must be repaired, or otherwise resolved, and resubmitted for inspection. When a ship is not entitled to a SSCEC in the port in which it is moored, the old certificate can be extended for maximum one month; a socalled Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC).

WHO Standards

WHO inspection guidelines stipulate that the following areas of the ship must be in order. (The term in order is understood to mean no sign of infection or contamination, which includes vermin in any stage of development; animal reservoirs for vermin and pests; microbiological, chemical, radioactive substances or other hazards to human health; and inadequate hygiene measures):

 • galley and food areas
 • pantry and storage rooms
 • holds
 • officer and crew accommodation
 • drinking water
 • sewage system
 • ballast tanks
 • waste (inc. medical waste)
 • standing water
 • engine room
 • medical facilities
 • swimming pools and spas

Schedule of Requirements

All WHO standards have been included in a Schedule of Requirements. An inspection checklist is provided for the levels required to meet these standards as inspected by the GGD. Download the English version of the Schedule of Requirements Ship Sanitation WHO handbook 2011.

Application Form

Please complete the application form, no less than two days before your expected arrival at the Den Helder harbour. Click here for the application form. You are kindly requested to fax the application form to fax number 0031-88 01 00 501. If you do not have a fax machine available, you can send the application form by e-mail to: ssc@ggdhn.nl. A GGD inspector will contact you as soon as possible to make an appointment. Please take into consideration the stated inspection times/costs to fit the inspection into your schedule. Inspections are carried out from Monday-Friday 08.00 a.m.-05.00 p.m.

Harbours

You can apply for a Ship Sanitation Certificate at GGD Hollands Noorden for Den Helder harbour only. For other harbours, please visit www.shipsanitation.nl.
 

 

 

 

Tarieven Ship Sanitation

In onderstaande tabel zijn per type schip de kosten per inspectie aangeven.
Het uurtarief van de GGD bedraagt € 111,36. 

 

Werktijden Tarief per 1 september 2020
Maandag t/m vrijdag tussen 06.00-20.00 uur
tegen uurtarief)
€ 111,36 
Maandag t/m vrijdag tussen 20.00-06.00 uur
(aangepast uurtarief),
alsmede op zaterdag
€ 167,04
Verlenging certificaat zonder bezoek € 111,36
Voorrijkosten per kwartier €    27,84
Voorrijkosten haven Den Helder €  167,04

Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.


Hierbij geldt dat een maximaal aantal uren in rekening gebracht mag worden, gerelateerd aan het aantal opvarenden op een schip. Het aantal uren dat in rekening mag worden gebracht, bedraagt niet meer dan:

 • 4 uur bij schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemanningsleden;
 • 8 uur bij schepen met 50-500 opvarenden, anders dan bemanningsleden;
 • 12 uur bij schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden.

Toelichting:

Uitgangspunt voor het tarief is dat de controlewerkzaamheden geschieden door een deskundige in dienst van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Gekeken is naar het tarief dat gehanteerd wordt voor de vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up. De functie-eisen voor het uitvoeren van onderzoek ter verkrijging van een certificaat tot vrijstelling van sanitaire controle van schepen of een certificaat van sanitaire controle van schepen zijn vergelijkbaar met die voor de werkzaamheden van een ambtenaar op grond van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen.Voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden zijn tarieven vastgesteld van 150% en 200% van het normale uurtarief, wat overeenkomt met de bezoldigingsstructuur die gemeenten doorgaans hanteren.Het uurtarief voor het uitgeven van Ship Sanitation certificaten wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid. 
 

Inspection Costs Ship Sanitation

The table below lists the inspection costs for each type of ship.
The hourly GGD rate is € 111,36.

 

Working hours Costs as of 1 September 2020         
Monday/Friday (06.00 am-08.00 pm) (at an hourly rate)

€ 111,36 

Monday/Friday (08.00 pm-06.00 am)
(at an adjusted hourly rate), also at Saterday  
€ 167,04 
Renew certificate no visit € 11136
Call-out Fee (quarter-hourly) €   27,84
Call-out fee harbour Den Helder € 167,04

No VAT is charged on inspection costs.

 • 4 hours for ships intended for use by less than 50 persons on board, excluding crew members
 • 8 hours for ships intended for use by 50-500 persons on board, excluding crew members
 • 12 hours for ships intended for use by more than 500 persons on board, excluding crew member

   
 • Time indications listed above are maximum required inspection times.
 • Rates are indexed annually on the basis of the Local Authority Collective Labour Agreement index figures.
 • For an inspection at Den Helder harbour a call-out fee of € 167,04 (6 x 15 min) will be charged.