U bevindt zich hier

Milieu

Ventilatie op scholen

Wat kan een school doen als er vragen zijn over ventilatie of ventilatiesystemen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus?

Lees hier het landelijk GGD-advies 'Ventilatie op school'.
Bekijk het filmpje Een frisse school begint in de klas

Zwemwater

Wij adviseren om te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze plekken wordt de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houden.
Zwemmen in oppervlaktewater brengt altijd risico's met zich mee, maar deze risico's verschillen per locatie. Bekijk meer informatie over de kwaliteit en risico's van zwemwater of bel de zwemwatertelefoon: (088) 102 13 00.

Heb je na het zwemmen in open water klachten gekregen?
Raadpleeg je huisarts en neem contact op met de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Hollands Noorden via 088-01 00 535.

Hitte

Langdurige hitte kan een bedreiging voor de gezondheid vormen. Vooral ouderen (65+), kinderen en mensen met een long- of hartaandoening hebben last van hoge temperaturen. 

Maatregelen

Wat kun je doen bij hitte?

 • Drink voldoende. Bij hoge temperaturen vindt koeling van het lichaam voornamelijk plaats door verdamping van transpiratievocht. Daarom is het belangrijk om veel te drinken. Bij oudere mensen is de dorstprikkel verminderd. Voor deze groep mensen is het daarom extra belangrijk in de gaten te houden dat zij goed drinken.
 • Houd jezelf koel.
 • Houd je woning koel.
 • Zorg voor elkaar: Laat kinderen nooit alleen achter in een auto, zeker niet bij hitte. Bekijk de folder 'Met kleine kinderen de zomer in'.

Voor meer informatie kun je terecht bij GGD Hollands Noorden, tel.: 088-01 00 535.

Lucht

Schadelijke stoffen
Er wordt gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten, zoals zwaveldioxide, grof stof en benzeen. Lees meer informatie over de luchtkwaliteit bij u in de buurt of bekijk de vraag- en antwoordlijst over luchtverontreiniging.

Smog
Smog is luchtvervuiling door stoffen, zoals ozon, fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide, die in bepaalde perioden sterk toeneemt. Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. Klachten zijn onder andere:

 • oog-, neus- en keelirritaties;
 • toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid;
 • verergering van astma;
 • afname van de longfunctie.

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, adviseren wij de huisarts te raadplegen. Bekijk informatie over de verwachting van en de actuele smogsituatie.

Rook
Is er brand bij je in de buurt? Ga dan niet in de rook staan. Als de rook bij je huis komt, sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk het ventilatiesysteem uit. Het inademen van rook is nooit gezond. Hoe ongezond het is hangt vooral af van de hoeveelheid rook die je binnenkrijgt. De meeste gezondheidsklachten na het inademen van rook verdwijnen kort nadat je geen rook meer inademt. Bij aanhoudende klachten na inademen van rook of inslikken van roet, adviseren wij de huisarts te raadplegen.

(Hout)rook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Het stoken van hout door particulieren geeft niet altijd overlast, maar in sommige gevallen is er wel sprake van ernstigere stookoverlast. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Maatregelen
Bekijk hoe je met een paar simpele maatregelen overlast beperkt voor mensen in jouw buurt.

Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Meld je aan voor de stookalert.

Meer informatie
Wil je meer weten over houtrook en gezondheid? Bekijk meer informatie over houtrook en gezondheid.

Vocht en schimmel

Vocht en schimmel beïnvloeden de luchtkwaliteit in huis. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot gezondheidsklachten.

Gezondheidsklachten
Een vochtige en/of beschimmelde ruimte kan ervoor zorgen dat je last krijgt van de volgende gezondheidsklachten:

 • hoesten of een droge keel;
 • last van de luchtwegen;
 • vermoeidheid;
 • geïrriteerde ogen.

Maatregelen

Koolmononoxide

Koolmonoxide (CO2) is een gas dat je niet kunt zien of ruiken. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld olie, gas en hout. Onvolledige verbranding treedt op als er te weinig aanvoer van zuurstof is.

Gezondheidsklachten
Gedurende een korte periode een kleine hoeveelheid koolmonoxide inademen zorgt meestal niet voor klachten. Bij het inademen van veel koolmonoxide ontstaat een acute koolmonoxidevergiftiging. Dan kunnen klachten optreden zoals: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, hartkloppingen, snel ademen, braken en verwardheid. Je kunt zelfs bewusteloos raken en overlijden. Koolmonoxidevergiftiging kan ook optreden bij het langdurig inademen van een kleine hoeveelheid koolmonoxide. Dit kan leiden tot aanhoudende klachten van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Maatregelen
Laat bij lichte klachten direct frisse lucht in je huis en ga bij ernstige klachten direct naar buiten. Bekijk hoe je koolmonoxidevergiftiging voorkomt.

Kwik

Kwik kan in je woning terechtkomen nadat een kwikthermometer, -barometer, -bloeddrukmeter, spaarlamp of tl-lamp breekt. Kwik verdampt langzaam en hierbij komt een giftige damp vrij. Het inademen van kwikdamp is slecht voor de gezondheid. De gevolgen zijn over het algemeen tijdelijk, maar bij een hoge concentratie of een langdurige blootstelling kan de schade ook blijvend zijn.

Gezondheidsklachten
Bij acute gezondheidsklachten gaat het om metaalsmaak, rillingen, koorts, hoofdpijn, hoesten, kortademigheid, misselijkheid en braken. Blootstelling aan kwik kan ook gevolgen hebben voor je nierfunctie en zenuwstelsel. Effecten op het zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld tremoren, prikkelbaarheid, problemen met concentratie en met het kortetermijngeheugen.

Maatregelen 
Als je kwik hebt gemorst, neem dan meteen de volgende voorzorgsmaatregelen:


Contact 
Neem bij vragen over kwik, telefonisch contact op met de GGD via 088-01 00 500 (afdeling Medische Milieukunde). Neem altijd contact op bij breuk van een barometer of bloeddrukmeter of bij een kwikincident op een kinderdagverblijf/school.

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten. De bestrijding van onkruid, ook in situaties buiten de landbouw, valt ook onder ‘gewasbescherming’. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Lees meer over onderzoek naar de risico's van blootstelling van de omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. 

Maatregelen 
Wat kun je zelf doen om blootstelling te vermijden. Als in jouw omgeving middelen worden toegepast kun je uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:

 • ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen;
 • zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden;
 • de was niet buiten laten drogen;
 • schoenen uitdoen voor men het huis binnengaat;
 • moestuingewassen standaard wassen;
 • wanneer je zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in je tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat je moet doen wanneer er iets misgaat.

Meer informatie 
Heb je vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op je gezondheid: neem contact op met de GGD Hollands Noorden via 088 - 0100 500 en vraag naar de afdeling medische milieukunde. Heb je gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar je huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee. Heb je vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of vermoed je onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: neem contact op met het klantcontactcentrum NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon. Lees meer over onderzoek naar de risico's van blootstelling van de omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen

Lood

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals moeite met leren. Jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn extra gevoelig voor lood. Lood kan in het lichaam terecht komen op verschillende manieren. Kinderen van nul tot zes  jaar kunnen als ze spelen op grond waarin lood zit via hun vuile handjes lood inslikken. Ook kunnen ze lood binnenkrijgen als zij groente eten uit een tuin waar lood in de bodem zit. Hieronder staan tips om inname van lood via de bodem, waterleidingen en oude verf te verminderen. Zorg dat je weet waar lood mogelijk voorkomt en hoe je ervoor zorgt dat jij en je kinderen geen lood binnen krijgen.

Filmpje: Let op lood

Voorkomen binnenkrijgen: lood uit bodem 

 • Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon wit zand.
 • Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels.
 • Let goed op de hygiëne: laat je kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was ook zelf je handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen voor je naar binnen gaat.
 • Stofzuig regelmatig je huis, vooral als jij of je kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen.
 • Houd rekening met het gewas in de tuin. Over het algemeen nemen bijvoorbeeld bessen, aardbeien, appels en noten weinig zware metalen (waaronder lood) op.
 • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed.

Voorkomen: lood uit drinkwater
Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. In loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Omdat lood ongezond is voor jonge kinderen, adviseert de GGD loden leidingen te vervangen.
Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dat leiden tot een iets lagere intelligentie (IQ-daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Volwassenen zijn minder gevoelig voor lood.
Vooral baby’s die flesvoeding drinken gemaakt met kraanwater uit loden leidingen, krijgen meer lood binnen dan de aanbevolen norm. Voor alle kinderen is het belangrijk zo min mogelijk lood binnen te krijgen. Daarom kunnen in ieder geval kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen beter geen kraanwater drinken uit loden leidingen.         

Heb je een huis van na 1960? Dan heb je geen loden leidingen. Loden leidingen zijn te herkennen aan hun grijze kleur, als ze niet zijn geverfd. Ze zijn vaak een beetje bobbelig. Als je er met bijvoorbeeld een lepel op klopt hoor je een dof geluid. Twijfel je nog over of je een loden leiding hebt? Bekijk dan het filmpje: Bekijk hoe je een loden leiding herkent.

Koken van kraanwater helpt niet om de loodconcentratie te verlagen. De meest geschikte lange termijn oplossing blijft het vervangen van loden leidingen.

Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water. Heb je een nieuwe waterleiding? Zet dan elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.  Heb je een nieuwe kraan? Zet dan elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.

Bij vragen over lood in drinkwater, neem contact op met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Hollands Noorden: 088-01 00 500.

Voorkomen binnenkrijgen: lood uit oude verflagen

 • Weet of er lood in de verf in je huis zit via een looddtest.
 • Zorg dat kinderen niet aanwezig zijn bij het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen of restauratie van glas-en-lood.
 • Maak na het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen of restauratie van glas-in-lood de ruimte schoon met een natte doek.

Hygiëne & Inspectie

Hygiëne

Micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels komen overal voor. Sommige van deze micro-organismen kunnen ziekten veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Gezondheidsrisico’s kunnen beperkt worden door aandacht te besteden aan hygiëne. Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag.

 

Inspectie

Onze GGD inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord of voorzieningen voor kinderopvang (betreffende dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus) verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving bieden.

Tevens doet onze GGD onderzoek bij Wmo-voorzieningen in het geval van onverwachte en onbedoelde gebeurtenissen waarbij ernstige schade voor de cliënt een gevolg is.

 

Voor professionals: Ga naar informatie over Inspectie, Hygiëne en Milieu