U bevindt zich hier

Hygiëne Inspectie Milieu

De GGD adviseert en houdt
toezicht op het gebied van
hygiëne, milieu en kinderopvang.
 

Leefomgeving

Zwemwater

Wij adviseren om te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze plekken wordt de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houden.
Zwemmen in oppervlaktewater brengt altijd risico's met zich mee, maar deze risico's verschillen per locatie. Bekijk meer informatie over de kwaliteit en risico's van zwemwater of bel de zwemwatertelefoon: (088) 102 13 00.

Heeft u na het zwemmen in open water klachten gekregen?
Raadpleeg uw huisarts en neem contact op met de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Hollands Noorden via 088-01 00 535.

Hitte

Langdurige hitte kan een bedreiging voor de gezondheid vormen. Vooral ouderen (65+), kinderen en mensen met een long- of hartaandoening hebben last van hoge temperaturen. 

Maatregelen

Wat kunt u doen bij hitte?

 • Drink voldoende. Bij hoge temperaturen vindt koeling van het lichaam voornamelijk plaats door verdamping van transpiratievocht. Daarom is het belangrijk om veel te drinken. Bij oudere mensen is de dorstprikkel verminderd. Voor deze groep mensen is het daarom extra belangrijk in de gaten te houden dat zij goed drinken.
 • Houd uzelf koel.
 • Houd u woning koel.
 • Zorg voor elkaar: Laat kinderen nooit alleen achter in een auto, zeker niet bij hitte. Bekijk de folder 'Met kleine kinderen de zomer in'.

Voor meer informatie kunt u terecht bij GGD Hollands Noorden, tel.: 088-01 00 535.

Lucht

Schadelijke stoffen
Er wordt gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten, zoals zwaveldioxide, grof stof en benzeen. Lees meer informatie over de luchtkwaliteit bij u in de buurt of bekijk de vraag- en antwoordlijst over luchtverontreiniging.

Smog
Smog is luchtvervuiling door stoffen, zoals ozon, fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide, die in bepaalde perioden sterk toeneemt. Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. Klachten zijn onder andere:

 • oog-, neus- en keelirritaties;
 • toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid;
 • verergering van astma;
 • afname van de longfunctie.

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, adviseren wij de huisarts te raadplegen. Bekijk informatie over de verwachting van en de actuele smogsituatie.

Rook
Is er brand bij u in de buurt? Ga dan niet in de rook staan. Als de rook bij uw huis komt, sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit. Het inademen van rook is nooit gezond. Hoe ongezond het is hangt vooral af van de hoeveelheid rook die u binnen krijgt. De meeste gezondheidsklachten na het inademen van rook verdwijnen kort nadat u geen rook meer inademt. Bij aanhoudende klachten na inademen van rook of inslikken van roet, adviseren wij de huisarts te raadplegen.

(Hout)rook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Het stoken van hout door particulieren geeft niet altijd overlast, maar in sommige gevallen is er wel sprake van ernstigere stookoverlast. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Maatregelen
Bekijk hoe u met een paar simpele maatregelen overlast beperkt voor mensen in uw buurt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over houtrook en gezondheid? Bekijk meer informatie over houtrook en gezondheid.

Vocht en schimmel

Vocht en schimmel beïnvloedt de luchtkwaliteit in huis. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot gezondheidsklachten.

Gezondheidsklachten
Een vochtige en/of beschimmelde ruimte kan ervoor zorgen dat u last krijgt van de volgende gezondheidsklachten:

 • Hoesten of een droge keel.
 • Last van de luchtwegen.
 • Vermoeidheid.
 • Geïrriteerde ogen.

Maatregelen

Koolmononoxide

Koolmonoxide (CO2) is een gas dat u niet kunt zien of ruiken. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld olie, gas en hout. Onvolledige verbranding treedt op als er te weinig aanvoer van zuurstof is.

Gezondheidsklachten
Gedurende korte periode een kleine hoeveelheid koolmonoxide inademen zorgt meestal niet voor klachten. Bij het inademen van veel koolmonoxide ontstaat een acute koolmonoxidevergiftiging. Dan kunnen klachten optreden zoals: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, hartkloppingen, snel ademen, braken en verwardheid. U kunt zelfs bewusteloos raken en overlijden. Koolmonoxidevergiftiging kan ook optreden bij het langdurig inademen van een kleine hoeveelheid koolmonoxide. Dit kan leiden tot aanhoudende klachten van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Maatregelen
Laat bij lichte klachten direct frisse lucht in uw huis en ga bij ernstige klachten direct naar buiten. Bekijk hoe je koolmonoxidevergiftiging voorkomt.

Kwik

Kwik kan in uw woning terechtkomen nadat een kwikthermometer, -barometer, -bloeddrukmeter, spaarlamp of tl-lamp breekt. Kwik verdampt langzaam en hierbij komt een giftige damp vrij. Het inademen van kwikdamp is slecht voor de gezondheid. De gevolgen zijn over het algemeen tijdelijk, maar bij een hoge concentratie of een langdurige blootstelling kan de schade ook blijvend zijn.

Gezondheidsklachten
Bij acute gezondheidsklachten gaat het om metaalsmaak, rillingen, koorts, hoofdpijn, hoesten, kortademigheid, misselijkheid en braken. Blootstelling aan kwik kan ook gevolgen hebben voor uw nierfunctie en uw zenuwstelsel. Effecten op het zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld tremoren, prikkelbaarheid, problemen met concentratie en met het korte termijn geheugen.

Maatregelen 
Als u kwik heeft gemorst, neem dan meteen de volgende voorzorgsmaatregelen:


Contact 
Neem bij vragen over kwik, telefonisch contact op met de GGD via 088-01 00 500 (afdeling Medische Milieukunde). Neem altijd contact op bij breuk van een barometer of bloeddrukmeter of bij een kwikincident op een kinderdagverblijf/school.

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten. De bestrijding van onkruid, ook in situaties buiten de landbouw, valt ook onder ‘gewasbescherming’. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Lees meer over onderzoek naar de risico's van blootstelling van de omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. 

Maatregelen 
Wat kunt u zelf doen om blootstelling te vermijden. Als in uw omgeving middelen worden toegepast kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:

 • ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen;
 • zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden;
 • de was niet buiten laten drogen;
 • schoenen uitdoen voor men het huis binnengaat;
 • moestuingewassen standaard wassen;
 • wanneer u zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen wanneer er iets misgaat.

Meer informatie 
Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid: neem contact op met de GGD Hollands Noorden via 088 - 0100 500 en vraag naar de afdeling medische milieukunde. Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee. Heeft u vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: neem contact op met het klantcontactcentrum NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon. Lees meer over onderzoek naar de risico's van blootstelling van de omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen

Lood

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals moeite met leren. Jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn extra gevoelig voor lood. Lood kan in het lichaam terecht komen op verschillende manieren. Kinderen van nul tot zes  jaar kunnen als ze spelen op grond waarin lood zit via hun vuile handjes lood inslikken. Ook kunnen ze lood binnenkrijgen als zij groente eten uit een tuin waar lood in de bodem zit. Hieronder staan tips om inname van lood via de bodem, waterleidingen en oude verf te verminderen. Zorg dat u weet waar lood mogelijk voorkomt en hoe u ervoor zorgt dat u en uw kinderen geen lood binnen krijgen.

Filmpje: Let op lood

Voorkomen binnenkrijgen: lood uit bodem 

 • Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon wit zand.
 • Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels.
 • Let goed op de hygiëne: Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen voor u naar binnen gaat.
 • Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen.
 • Houd rekening met het gewas in de tuin. Over het algemeen nemen bijvoorbeeld bessen, aardbeien, appels en noten weinig zware metalen (waaronder lood) op.
 • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed.

Voorkomen binnenkrijgen: lood uit drinkwater ​

 • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.
 • Heeft u een waterleiding/kranen met lood? 
  • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
  • Bereid flesvoeding met flessenwater als u loden leidingen in huis heeft.
 • Heeft u een waterleiding/kranen zonder lood (nieuw)? 
  • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
  • Nieuwe kranen: zet elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.

Voorkomen binnenkrijgen: lood uit oude verflagen

 • Weet of er lood in de verf in uw huis zit via een looddtest.
 • Zorg dat kinderen niet aanwezig zijn bij het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen of restauratie van glas-en-lood.
 • Maak na het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen of restauratie van glas-in-lood de ruimte schoon met een natte doek.

 

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Alleen bij beschadiging van het materiaal komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij boren, zagen of schuren, of wanneer het materiaal breekt.

Gezondheidsrisico's 
Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen en na vele jaren longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. Het risico op het krijgen van kanker door asbest wordt vooral bepaald door de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd. Dit is weer afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels in de lucht en de duur dat iemand deze lucht heeft ingeademd. Daarnaast speelt de soort asbest een rol. Incidentele blootstelling aan een grote hoeveelheid asbest vergroot de kans op het krijgen van kanker nauwelijks. Het echte risico van asbest is vooral aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit werden blootgesteld aan heel grote hoeveelheden asbest. Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal in een woning blijven de risico's op het krijgen van kanker meestal beperkt: het risico is vergelijkbaar met het risico dat mensen lopen wanneer ze in een ruimte zijn waar sigaretten worden gerookt.

Maatregelen 

 • Ga zorgvuldig om met asbest. Boor, schuur of zaag daarom niet in asbesthoudend materiaal. Bekijk tips voor het verwijderen van een asbestdak.
 • Wees bewust van materiaal waar asbest in kan zitten. Is jouw huis of schuur voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen.
 • Neem bij beschadiging van asbesthoudend materiaal maatregelen. De maatregelen zijn per situatie verschillend, neem daarom voor instructies telefonisch contact op met team Medische Milieukunde van de GGD via 088-01 00 500. Afhankelijk van de situatie betekent dat het afdekken, behandelen (impregneren) of verwijderen van het materiaal. Probeer het gebruik van een stofzuiger te vermijden: de asbestvezels kunnen zich via de stofzuiger weer in de woning verspreiden. Gebruik een vochtige doek om het stof af te nemen.

Contact 
Neem contact op voor meer informatie of voor instructies bij beschadiging van asbesthoudend materiaal met team Medische Milieukunde van de GGD via 088-01 00 500. De GGD kan niet visueel beoordelen of een bepaald materiaal wel of geen asbest is of asbest bevat.

Hygiënemaatregelen

Micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels komen overal voor. Sommige van deze micro-organismen kunnen ziekten veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurd kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Gezondheidsrisico’s kunnen beperkt worden door aandacht te besteden aan hygiëne. Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag.

Eén van de acties die de GGD uitvoert om gezondheidsrisico's te beperken is het uitvoeren van inspecties.

Lees meer over inspecties bij onder andere kinderdagopvang, schepen (ship sanitation), tatoo- en piercingshops