Bereikbaarheid

Ellen Labree en Inez Ursem zijn de externe vertrouwenspersonen voor de scholen waar een contract mee is afgesloten.

Zij zijn bereikbaar via:
GGD Hollands Noorden
t.a.v. externe vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar 
tel: 088-01 00 550 (maandag t/m vrijdag)

In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

Klachtenregeling onderwijs

Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op een school. Vaak kom je er onderling wel uit door klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen interne contactpersoon. Kom je er niet uit, dan kun je de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon of jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie waar jouw bestuur bij aangesloten is. De functie van externe vertrouwenspersoon is ondergebracht bij GGD Hollands Noorden. Alle scholen hebben een klachtenregeling.

Interne contactpersoon

Op school zorgt de interne contactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van ongewenst intimiderend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon. De naam van de interne contactpersoon binnen jouw school vind je in de schoolgids.

Externe contactpersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van ongewenst intimiderend gedrag. Hieronder wordt verstaan seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld.

De externe vertrouwenspersoon heeft een informatieve functie voor medewerkers van de school. De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en die van leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon (en ook de klachtencommissie) is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Voor een medewerker van een school die begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als het gaat om ongewenst gedrag tussen personeel onderling, kan de externe vertrouwenspersoon ook ingeschakeld worden.

Klacht over intimiderend gedrag

Wanneer je (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht over ongewenst intimiderend gedrag hebt, kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe jouw klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie probeert de externe vertrouwenspersoon een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers/leerlingen en school. Indien dit niet lukt, wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

Meld- en aangifteplicht

Personeelsleden en het bestuur van de school kunnen te maken krijgen met de zogenaamde meld- en aangifteplicht. Personeelsleden van de school - waaronder dus ook de contactpersoon (soms ook interne vertrouwenspersoon genoemd) valt - hebben een meldplicht als zij het vermoeden hebben van een zedenmisdrijf tussen een medewerker van school en een minderjarige leerling. Het personeelslid moet dit vermoeden melden bij het bevoegd gezag (bestuur) van de school. Het bevoegd gezag is op zijn beurt verplicht om aangifte te doen bij politie en/of justitie.
Van een zedenmisdrijf is sprake bij allerlei vormen van seksueel misbruik. Daarbij kunt u denken aan zowel de 'hands on delicten' (aanrakingsdelicten bijvoorbeeld aanranding en verkrachting) als ook aan de 'hands off delicten' (niet-aanrakingsdelicten bijvoorbeeld exhibitionisme, bekijken van pornofilms met kinderen).
De externe vertrouwenspersonen (maar ook oudercontactpersonen) horen niet tot het onderwijspersoneel en vallen om die reden buiten de verplichting om te melden. De externe vertrouwenspersonen van GGD Hollands Noorden, melden vermoedens van een zedenmisdrijf altijd bij het bevoegd gezag vanwege de veiligheid van de kinderen.