Dienstverlening Meldpunt Vangnet & Advies (inclusief Wvggz) en Brede Centrale Toegang

Kwetsbare inwoners lopen het risico om (verder) in problemen te raken als gevolg van de coronamaatregelen omdat er minder mogelijkheid voor maatschappelijke instanties bestaat om hen te bezoeken en hen hulp te verlenen. De GGD en haar medewerkers proberen daarom zo goed mogelijk hun werkzaamheden voort te zetten en de kwetsbare inwoners in beeld te krijgen en te houden. Hierbij informeren wij u over de voortzetting van onze dienstverlening op dit gebied.

Meldpunt Vangnet & Advies
Het meldpunt Vangnet & Advies (OGGZ), waar inwoners hun zorgen kunnen uiten over mensen in hun omgeving, blijft bereikbaar volgens normale openingstijden. Nieuwe meldingen worden aangenomen, ook meldingen van politie gaan gewoon door, wel is de werkwijze aangepast in lijn met geldende RIVM richtlijnen. Waar mogelijk wordt telefonisch contact opgenomen met cliënten en indien huisbezoek wel doorgang moet vinden wordt vooraf geïnformeerd naar de gezondheid van de cliënt. De teams hanteren een beperkte bezetting op kantoor en werken veel vanuit huis.

Brede Centrale Toegang  (alleen West-Friesland)
De Brede Centrale Toegang West-Friesland zet haar werkzaamheden tijdens deze crisis onveranderd voort. Met het verschil dat zij  dak- en thuisloze cliënten niet face-to-face zien en het intake proces telefonisch plaats vindt. Verder is het proces van beoordelen, toekennen en plaatsen in de maatschappelijke opvang hetzelfde. Ook de samenwerking met alle ketenpartners in West-Friesland gaat onveranderd door.

Inrichting opvang zieke dak- en thuislozen
In onze regio is een locatie van de GGZ Noord-Holland-Noord aangewezen voor eventuele opvang van zieke dak- en thuislozen die niet ziek genoeg zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Het gaat om een gebouw dat bestaat uit 4 units, die elk ruimte bieden aan opvang van 8 personen. Met diverse partners is hier in korte tijd een opvang gerealiseerd waar dak- en thuislozen (die positief zijn getest op COVID-19 of klachten hebben die corona doen vermoeden) zorg kunnen ontvangen. Als zieke dak- en thuislozen niet bekend zijn bij de reguliere maatschappelijke opvang pakt V&A de toeleiding naar opvang op.

Uitvoering Wet verplichte ggz (Wvggz)
De uitvoering van de Wvggz valt onder de urgente processen die ondanks de tijdelijke sluiting van de Rechtbanken doorgaat. De richtlijnen van het RIVM vragen wel om een aangepaste uitvoering van de Wvggz, klantencontact en huisbezoeken worden beperk tot de meest noodzakelijke. Dat betekent dat het Verkennend Onderzoek kan worden afgerond met minder of andersoortige informatie. Door de medewerkers wordt zo zorgvuldig mogelijk informatie verzameld middels (beeld)bellen met betrokkene en zijn/haar omgeving. Wanneer niet alle mogelijke informatie kan worden verzameld dan wordt dit in het Verkennend Onderzoek vermeld.

Overleg met ketenpartners
Overkoepelende ketenpartner overleggen vinden plaats via digitale communicatiemiddelen. Als het kan worden overleggen geannuleerd of uitgesteld. Afstemming met ketenpartners, bijvoorbeeld op casusniveau, vindt waar nodig eveneens plaats via digitale communicatiemiddelen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Meldpunt Vangnet & Advies
bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl
0800-01 00 521

BCT
BCT-wf@ggdhn.nl
088-01 25 728

GGD-beleidsmedewerkers kwetsbare inwoners
Marijke Schrier: mschrier@ggdhn.nl
Sabina Post: spost@ggdhn.nl