U bevindt zich hier

Taken Programma Jeugd

Inleiding

Vanuit het Programma Jeugd worden de volgende gemeentelijke wettelijke taken uitgevoerd:
I. Prenatale Voorlichting (Wet Publieke Gezondheid).
II. Jeugdgezondheidszorg.
De taken van de Jeugdgezondheidszorg zijn te onderscheiden in:
a) Basispakket JGZ (Wet Publieke Gezondheid).
b) Rijksvaccinatieprogramma (Wet Publieke Gezondheid).
c) Aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg (o.a. Jeugdwet, WMO, Wet Passend Onderwijs, de Wet op de Leerplicht, de Wet op het
     primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Zorgverzekeringswet).

Prenatale voorlichting (Wet publieke gezondheid)

Taakindeling: wettelijke gemeentelijke taak
Prenatale voorlichting omvat een aantal samenhangende preventieve en voorlichtende activiteiten met als doel een fysiek, psychologisch en sociaal welbevinden bij de (aanstaande) ouders te bewerkstelligen.
Productbeschrijving Prenatale voorlichting.

Basispakket JGZ (Wet publieke gezondheid)

Taakindeling: wettelijke gemeentelijke taak
Het basispakket JGZ bestaat uit een preventief gezondheidszorgpakket voor alle jeugdigen. De veldnorm voor het basispakket JGZ is te vinden in het Landelijk Professioneel Kader. Het is tot stand gekomen is met verschillende landelijke partijen en beschrijft welke activiteiten een JGZ organisatie moet kunnen bieden aan alle jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s). Het is aan de JGZ professionals om jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) daar op een passende manier en op maat door heen te leiden. Daarnaast wordt het belang van samenwerken, het ontsluiten van informatie over alle jeugdigen en op basis hiervan adviseren over beleid benadrukt. 
Zie voor meer informatie de factsheet Basispakket JGZ en de FAQ basispakket JGZ.

Rijksvaccinatieprogramma (Wet publieke gezondheid)

Taakindeling: wettelijke gemeentelijke taak
Het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Productbeschrijving Rijksvaccinatieprogramma.

Aanvullend pakket JGZ (wettelijke grondslag divers)

Taakindeling: per product verschillend. Grotendeels wettelijke gemeentelijke taken. Het product koemelkallergieprovocatietesten is een wettelijke niet-gemeentelijke taak. Het product deskundigheidsbevordering professionals kent geen wettelijke grondslag. 
Het aanvullend pakket JGZ bestaat uit activiteiten die uitgevoerd worden in opdracht van gemeenten en andere externe organisaties. Door het aanbieden van deze preventieve interventies/aanvullende diensten, stelt GGD HN jeugdigen in staat om gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met leeftijd en ontwikkelingsniveau. Door deze preventieve interventies wordt inzet van (zwaardere, duurdere) jeugdhulp interventies voorkómen. 
Zie voor meer informatie Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd.


Zie hieronder voor een overzicht van de producten: